มอก. 1509-2547   กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 เม.ย. 49)
ขอบข่าย
กระทะไฟฟ้าแบบก้นลึก ก้นตื้น และที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
- ใช้ในร้านค้า
- อุตสาหกรรมขนาดย่อม
- ในฟาร์ม
ไม่ครอบคลุมถึง
- กระทะไฟฟ้าก้นลึก (deep fat fryer) ที่ระบุให้ใช้ปริมาณน้ำมันเกิน 5 ลิตร ตาม IEC 60335 2 37
- กระทะไฟฟ้าหลายวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ตาม IEC 60335 2 39
- กระทะไฟฟ้าที่ประสงค์ให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น มีบรรยากาศกัดกร่อน หรืออาจก่อให้เกิดการระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
- กระทะไฟฟ้าที่ทำความร้อนด้วยความถี่สูง
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1509-2547

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
3) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดเป็นวัตต์
4) แบบหรือรุ่นอ้างอิง
5) ความจุที่กำหนด เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร หรือลิตร
6) ต้องมีขีดบอกระดับ หรือสัญลักษณ์อื่นที่แสดงความจุที่กำหนด ซึ่งมองเห็นได้ขณะเติมน้ำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8516.60.90.000/C62