มอก. 1641-2552   เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 ส.ค. 60)
ขอบข่าย
- เครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้สำหรับใช้ในครัวเรือนที่ใช้ทำอาหาร เช่น การอบ การปิ้ง และการย่าง
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

ไม่ครอบคลุมถึง
- เตาหุงต้ม ชนิดใช้ประจำที่ แผ่นรองกระทะ เตาอบ (มอก.1913)
- กระทะไฟฟ้า (มอก.1509)
- เตาไมโครเวฟ (มอก.1773)
- แผ่นอุ่นภาชนะใส่อาหาร และเครื่องใชไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน (มอก.1775)
- เครื่องบาร์บีคิวนอกอาคาร (มอก.1876)
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้สำหรับเตรียมอาหารเชิงพาณิชย์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้ที่มีเจตนาให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น บรรยากาศที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อน หรือการระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.1641-2552

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก

  • กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A)
  • สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
  • แบบหรือรุ่นอ้างอิง
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถจุ่มล้างน้ำได้ต้องมีขีดบอกระดับสูงสุดที่สามารถจุ่มได้ “ห้ามจุ่มได้เกินระดับนี้”
  • พื้นที่ผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มิใช่พื้นผิวทำงาน ที่มีอุณหภูมิเกิน 90 องศาเคลวิน ต้องมีคำเตือน “พื้นผิวร้อน”
  • มีข้อแนะนำสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้ใช้นอกอาคาร
สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8516.72.00.000/C62