มอก. 1693-2547   เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 23 เม.ย. 49)
ขอบข่าย
- เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน
- ใช้ในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนเฟสเดียว
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 480 โวลต์ สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนอื่นๆ

ไม่ครอบคลุมถึง
- เครื่องต้มน้ำไฟฟ้า (IEC 60335-2-15)
- เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีถังเก็บ (IEC 60335-2-21)
- เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าซึ่งประสงค์ให้ใช้ในทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
- เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าซึ่งประสงค์ให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น มีบรรยากาศกัดกร่อน หรืออาจก่อให้เกิดการระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
- เครื่องจ่ายสินค้าอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ และเครื่องขายอัตโนมัติ (IEC 60335-2-75)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.1693-2547

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A)
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
3) แบบหรือรุ่นอ้างอิง
4) ความถี่ที่กำหนดต่ำสุดสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนตัวทำความร้อนเปลือยคือ 50 Hz
5) เครื่องทำน้ำร้อนตัวทำความร้อนเปลือยต้องทำเครื่องหมายที่มีสาระสำคัญดังนี้
6) สภาพต้านทานของน้ำ ต้องไม่น้อยกว่า........
7) ความดันที่กำหนดเป็นพาสคัล
8) เครื่องทำน้ำร้อนทางออกเปิดที่ต้องใช้กับหัวฉีดพ่น (spray head) ต้องระบุว่าต้องขจัดตะกรันที่ฉีดพ่นอย่าง
สม่ำเสมอ
9) ข้อแนะนำการติดตั้งสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนตัวทำความร้อนเปลือยต้องระบุสาระสำคัญต่อไปนี้
     9.1) สภาพต้านทานของน้ำที่จ่ายเข้า ต้องไม่น้อยกว่า........
     9.2) เครื่องทำน้ำร้อนต้องต่ออย่างถาวรเข้ากับสายไฟฟ้าเดินถาวร
     9.3) เครื่องทำน้ำร้อนต้องต่อลงดิน (สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนประเภท I เท่านั้น)
     9.4) ต้องระบุทางน้ำเข้าและทางน้ำออก

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8516.10.11.000/C62
8516.10.19.000/C62