มอก. 1773-2548   เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ส.ค. 50)
ขอบข่าย
เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ครอบคลุมถึงเตาไมโครเวฟชนิดร่วม
ไม่ครอบคลุมถึง
- เตาไมโครเวฟเชิงพาณิชย์ (ที่เป็นไปตาม มอก.1845)
- บริภัณฑ์ที่ให้ความร้อนของไมโครเวฟเชิงอุตสาหกรรม (ที่เป็นไปตาม IEC 60519 6)
- เตาไมโครเวฟที่ประสงค์ให้ใช้ในงานแพทย์ (ที่เป็นไปตาม IEC 60601)
- เตาไมโครเวฟที่ประสงค์ให้ใช้ในสถานที่ซึ่งมีภาวะพิเศษ เช่น มีบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน หรือการระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1773-2548

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A)
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
3) แบบหรือรุ่นอ้างอิง
4) ความถี่ระบุ มีหน่วยเป็น MHz ของแถบความถี่ ISM ที่เตาทำงาน
5) ถ้าการถอดที่ปิดใดๆนั้นมีผลทำให้ไมโครเวฟรั่วเกินค่าที่กำหนดในข้อที่ 32 (50วัตต์ต่อตารางเมตร) ที่ที่ปิด
นั้นต้องมีเครื่องหมายที่มีสาระดังต่อไปนี้อยู่ด้วย
คำเตือน ระวังไมโครเวฟ ห้ามถอดที่ปิดนี้

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8516.50.00.000/C62