มอก. 1955-2551   บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (วันที่มีผลบังคับใช้ 19 มิ.ย. 54)
ขอบข่าย
ครอบคลุมเฉพาะถึงขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (แผ่ออกและนำตามสาย) พิสัยความถี่ที่ครอบคลุม คือ 9กิโลเฮิรตซ์ ถึง 400 จิกะเฮิรตซ์ จาก
- บริภัณฑ์ส่องสว่างทุกชนิดที่มีหน้าที่เบื้องต้นในการก่อกำเนิด และ/หรือ กระจายแสงสว่างเพื่อจุดประสงค์ในการให้ความสว่าง และเจตนาให้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ หรือให้ทำงานด้วยแบตเตอรี่
- ส่วนที่ให้แสงของบริภัณฑ์หลายหน้าที่ โดยหน้าที่ เบื้องต้นอย่างหนึ่งของบริภัณฑ์ คือ การให้แสง
- อุปกรณ์ช่วยอิสระที่แยกต่างหาก สำหรับใช้กับบริภัณฑ์ส่องสว่าง
- บริภัณฑ์แผ่รังสีอัลตราไวโอเลตและบริภัณฑ์แผ่รังสี อินฟาเรด
- ป้ายโฆษณานีออน
กลุ่มดวงโคมไฟฟ้า
8504.10.00-001/C62
8504.10.00
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1955-2551

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) ชนิดของผลิตภัณฑ์
2) แรงดันไฟฟ้า โวลต์ V
3) กำลังไฟฟ้า วัตต์ W
4) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8504.10.00.090/C62
8504.31.99.000/C62
8504.40.30.000/C62
8504.40.90.090/C62
8539.31.20.000/C62
8539.31.30.000/C62
8539.31.90.000/C62
8539.39.10.000/C62
8539.39.90.000/C62
8539.51.00.000/C62
8539.52.10.000/C62
8539.52.90.000/C62
8543.70.90.003/C62
9405.11.91.000/KGM
9405.11.99.000/KGM
9405.19.91.000/KGM
9405.19.92.000/KGM
9405.19.99.000/KGM
9405.21.90.000/KGM
    9405.29.90.000/KGM
9405.41.10.000/KGM
9405.41.20.000/KGM
9405.41.40.000/KGM
9405.41.90.000/KGM
9405.42.10.000/KGM
9405.42.20.000/KGM
9405.42.50.000/KGM
9405.42.60.000/KGM
9405.42.90.000/KGM
9405.49.10.000/KGM
9405.49.20.000/KGM
9405.49.50.000/KGM
9405.49.60.000/KGM
9405.49.90.000/KGM
9405.61.10.000/KGM
9405.61.90.000/KGM
9405.69.10.000/KGM
9405.69.90.000/KGM