มอก. 1985-2549   เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 ก.ค. 51)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับดูแลผิวหรือผมสำหรับบุคคลหรือสัตว์ ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ตัวอย่างเช่น หวีม้วนผม เครื่องม้วนผม โรลม้วนผมที่มีตัวทำความร้อนแยก เครื่องอบผิวหน้า เครื่องเป่าผม เครื่องเป่ามือ เครื่องทำความร้อนที่มีตัวม้วนผมถอดได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไอน้ำและละอองน้ำ เครื่องเป่าผมยึดกับที่เครื่องดัดผมถาวร เครื่องอบผมแบบครอบศีรษะ เครื่องอบผมแบบครอบศีรษะสำหรับช่างแต่งผม เครื่องผลิตไอน้ำและละอองน้ำสำหรับช่างแต่งผม อื่นๆ
ไม่ครอบคลุมถึง
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์ให้ใช้ในทางอุตสาหกรรม
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์ให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น บรรยากาศที่อาจก่อให้เกิดการกัดกร่อน หรือการเกิดระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
- เครื่องโกน เครื่องตัดและเล็มผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน (มอก. 1555)
- เครื่องอบผิวโดยการแผ่รังสีเหนือม่วง (UV) และรังสีใต้แดง (IR) (มอก. 1877)
เครื่องอบเซาน่า (มอก. 1804)
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์ให้ใช้ในทางการแพทย์ (IEC 60601)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1985-2549

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
2) สัญลักษณ์ชนิดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เว้นแต่ระบุความถี่ที่กำหนด (Hz)
3) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A)
4) ชื่อผู้รับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือช่อย่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5) แบบหรือรุ่นอ้างอิง
6) เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท II ให้แสดงสัญลักษณ์
7) สัญลักษณ์แสดงระดับ ชั้นการป้องน้ำเข้า (IPXX) ยกเว้นเครื่องใช้ที่มีระดับชั้น IPX0
8) เครื่องเป่าผมยกหิ้วได้ เครื่องม้วนผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกันให้แสดงสัญลักษณ์ c หรือข้อความ
“คำเตือน : อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับน้ำ”
9) เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำที่ ซึ่งต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้หลายชนิด ต้องมีคำเตือนติดไว้กับฝาครอบของขั้วต่อ
หรือคำเตือนอื่นทำนองเดียวกัน ดังนี้
คำเตือน : ก่อนแตะต้องขั้วต่อต่าง ๆ ต้องตัดวงจรไฟฟ้าแหล่งจ่ายทุกวงจรออก ”
10) เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีพิสัยของค่าที่กำหนดหลายค่า และสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องปรับตั้งตลอดพิสัย
ต้องระบุขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนของพิสัยนั้นโดยใช้เครื่องหมาย “–” คั่นกลาง
เช่น : 115 – 230 V หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้กับแรงดันไฟฟ้าค่าใดก็ได้ภายในพิสัยนี้
11) เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีค่าที่กำหนดหลายค่าแตกต่างกันและต้องปรับตั้งค่าใดก็ได้โดยผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งเพื่อการใช้
งาน ต้องระบุค่าที่กำหนดแตกต่างกันนั้นโดยใช้เครื่องหมาย “/ ” คั่นกลาง
เช่น : 115/230 V หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้กับแรงดันไฟฟ้าค่าที่แสดงไว้เท่านั้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1220
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8509.80.90.001/C62
8516.31.00.000/C62
8516.32.00.000/C62
8516.33.00.000/C62
8516.79.90.000/C62
8543.70.90.004/C62