มอก. 2062-2558   กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 7 พ.ย. 60)
ขอบข่าย
- กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในการต้มน้ำอย่างอัตโนมัติและสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้ระดับหนึ่ง
- สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยตามปกติ และอาจให้คนทั่วไปใช้ในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม
- ความจุที่กำหนดไม่เกิน 10 ลิตร
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
ไม่ครอบคลุมถึง
- ใช้ในอาชีพผลิตอาหารเพื่อการค้า หรือเฉพาะในอุตสาหกรรมเท่านั้น
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2062-2558

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A)
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
3) แบบหรือรุ่นอ้างอิง
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเจตนาให้จุ่มน้ำบางส่วนเพื่อทำความสะอาด ต้องมีเครื่องหมายระดับจุ่มน้ำสูงสุดและมี
สาระสำคัญดังนี้ ห้ามจุ่มเลยระดับนี้
5) แท่นวางที่จัดให้พร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย ต้องมีเครื่องหมายดังนี้ ชื่อ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ทำ หรือผู้จัดจำหน่ายหรือผู้นำเข้า
6) คำเตือนและข้อแนะนำในการใช้งาน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8516.79.10.000/C62