มอก. 2134-2553   เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน (วันที่มีผลบังคับใช้ 28 เม.ย. 56)
ขอบข่าย
- เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วน และแบบไม่แยกส่วน ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 เฮิรตซ์
- มีขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 12,000 วัตต์
- ครอบคลุมถึงชุดคอนเดนซิง (condensing unit) และ/หรือชุดแฟนคอยล์ (fan-coil unit) ที่นำมาประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง
ไม่ครอบคลุมถึง
เครื่องปรับอากาศมีขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ เกิน 12,000 วัตต์
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2134 2553

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) ชื่อแบบรุ่น (model) หมายเลขลำดับเครื่อง และเดือนปีที่ทำ
2) ชื่อแบบรุ่นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์พัดลมของชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์
4) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน และขีดความสามารถทำความเย็นสุทธิ เป็นวัตต์
5) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เป็นโวลต์ จำนวนเฟส ความถี่ เป็นเฮิรตซ์
6) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด เป็นแอมแปร์ กำลังไฟฟ้าที่กำหนด เป็นวัตต์
7) ชื่อสารทำความเย็นและปริมาณ เป็นกรัม หรือกิโลกรัม
8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำพร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1260
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8414.80.43.000/C62
8415.10.20.001/C62
8415.10.20.090/C62
8415.10.20.999/KGM
8415.10.30.090/C62
8415.82.91.090/C62
8415.90.19.090/KGM