มอก. 2165-2561   เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อยสาย ฝังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน (วันที่มีผลบังคับใช้ 2 มิ.ย. 64)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดคุณลักษณะของเคเบิลเส้นใยนำแสงโดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงเคเบิลเส้นใยนำแสงที่ใช้ในงานสื่อสารโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและชนิดฝังดินโดยตรงรวมไปถึงการใช้งานแบบแขวนในอากาศ (lashed aerial) ข้อกำหนดคุณลักษณะของเคเบิลเส้นใยนำแสงติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินและแขวนในอากาศที่กล่าวถึงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับนี้สอดคล้องกับ IEC 60794-3
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2165-2561

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) ข้อกำหนดของลูกค้า
2) เครื่องหมายของผู้ทำ
3) เครื่องหมายมาตรฐาน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.70.90.000/KGM
9001.10.10.000/KGM