มอก. 2166-2548   เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (วันที่มีผลบังคับใช้ 22 มิ.ย. 50)
ขอบข่าย
          ครอบคลุมถึงเคเบิลเส้นใยนำแสงที่ใช้ในงานสื่อสารโทรคมนาคมแขวนในอากาศที่สามารถรับน้ำหนักตัวเองได้ข้อกำหนดคุณลักษณะของเคเบิลเส้นใยนำแสงชนิดแขวนในอากาศ สอดคล้องกับมอก. 2052
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2166-2548

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) ข้อกำหนดของลูกค้า
2) เครื่องหมายของผู้ทำ
3) เครื่องหมายมาตรฐาน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.70.90.000/KGM
9001.10.10.000/KGM