มอก. 24-2559   เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (วันที่มีผลบังคับใช้ 18 มิ.ย. 60)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเหล็กข้ออ้อยที่มีความยาวตั้งแต่ 3.40 เมตรขึ้นไป อันอาจนำไปใช้เสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปได้ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เหล็กข้ออ้อย”

     เหล็กข้ออ้อยที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มี 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
     1) SD 30 2) SD 40 3) SD 50

          พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็กเส้น ความหนา ควานกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณารายละเอียดตาม มอก.24-2559

ข้อความในฉลาก
1. เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย ที่เหล็กข้ออ้อยทุกเส้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับ ดังนี้
1.1 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับอนุญาต
1.2 ชื่อขนาด
1.3 ชั้นคุณภาพ
1.4 สัญลักษณ์ "T" (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนในระหว่างการผลิต)
1.5 สัญลักษณ์กรรมวิธีการทำเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่เป็นวัตถุดิบในการทำเหล็กข้ออ้อย ดังนี้
- กรรมวิธีแบบโอเพนฮาร์ท ใช้ OH
- กรรมวิธีแบบเบสิกออกซิเจน ใช้ BO
- กรรมวิธีแบบอิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ ใช้ EF
- กรรมวิธีแบบอินดักชั่นเฟอร์เนซ ใช้ IF
ทั้งนี้หากชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ เป็นชื่อเดียวกับผู้ได้รับอนุญาต ให้แสดงเพียงชื่อเดียว

2. ที่มัดหรือที่ขอของเหล็กข้ออ้อยทุกมัดหรือทุกขดต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดและไม่หลุดง่ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
2.1 คำว่า "เหล็กข้ออ้อย"
2.2 ชื่อขนาด
2.3 ชั้นคุณภาพ
2.4 สัญลักษณ์ "T" (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนในระหว่างการผลิต)
2.5 ความยาวแต่ละเส้นเป็นเมตร (กรณีเป็นมัด) หรือมวลเป็นกิโลกรัม (กรณีเป็นขด)
2.6 หมายเลขของการหลอมแต่ละครั้ง หรือเครื่องหมายอื่นใดที่เทียบเท่า
2.7 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หากชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ เป็นชื่อเดียวกับผู้ได้รับอนุญาต ให้แสดงเพียงชื่อเดียว
2.8 ประเทศที่ทำ

3. กรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

 

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1160
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7213.10.10.010/KGM
7213.10.10.020/KGM
7213.10.10.030/KGM
7213.10.10.040/KGM
7213.10.10.050/KGM
7213.10.10.060/KGM
7213.10.10.070/KGM
7213.10.10.090/KGM
7213.10.90.010/KGM
7213.10.90.020/KGM
7213.10.90.030/KGM
7213.10.90.040/KGM
7213.10.90.050/KGM
7213.10.90.060/KGM
7213.10.90.070/KGM
7213.10.90.090/KGM
7213.20.00.000/KGM
7213.91.10.000/KGM
7213.91.20.000/KGM
7213.91.30.018/KGM
7213.91.30.019/KGM
7213.91.30.020/KGM
7213.91.30.021/KGM
7213.91.30.022/KGM
7213.91.30.027/KGM
7213.91.30.028/KGM
7213.91.30.029/KGM
7213.91.30.030/KGM
7213.91.30.031/KGM
7213.91.30.090/KGM
7213.91.90.010/KGM
7213.91.90.011/KGM
7213.91.90.012/KGM
7213.91.90.013/KGM
7213.91.90.014/KGM
7213.91.90.015/KGM
7213.91.90.016/KGM
7213.91.90.017/KGM
7213.91.90.018/KGM
7213.91.90.019/KGM
7213.91.90.020/KGM
7213.91.90.021/KGM
7213.91.90.022/KGM
7213.91.90.023/KGM
7213.91.90.024/KGM
7213.91.90.025/KGM
7213.91.90.026/KGM
7213.91.90.027/KGM
7213.91.90.028/KGM
7213.91.90.029/KGM
    7213.91.90.030/KGM
7213.91.90.031/KGM
7213.91.90.032/KGM
7213.91.90.033/KGM
7213.91.90.034/KGM
7213.91.90.035/KGM
7213.91.90.090/KGM
7213.99.10.000/KGM
7213.99.20.000/KGM
7213.99.90.000/KGM
7214.10.11.011/KGM
7214.10.11.012/KGM
7214.10.11.013/KGM
7214.10.11.014/KGM
7214.10.11.015/KGM
7214.10.11.016/KGM
7214.10.11.017/KGM
7214.10.11.018/KGM
7214.10.11.019/KGM
7214.10.11.020/KGM
7214.10.11.021/KGM
7214.10.11.090/KGM
7214.10.21.000/KGM
7214.20.31.000/KGM
7214.20.39.000/KGM
7214.20.41.000/KGM
7214.20.49.000/KGM
7214.20.51.000/KGM
7214.20.59.000/KGM
7214.20.61.000/KGM
7214.20.69.000/KGM
7214.30.10.000/KGM
7214.30.90.000/KGM
7214.99.91.000/KGM
7214.99.92.000/KGM
7214.99.93.000/KGM
7214.99.99.000/KGM
7215.10.10.000/KGM
7215.50.91.000/KGM
7215.50.99.010/KGM
7215.50.99.011/KGM
7215.50.99.012/KGM
7215.50.99.013/KGM
7215.50.99.014/KGM
7215.50.99.015/KGM
7215.50.99.016/KGM
7215.50.99.017/KGM
7215.50.99.018/KGM
7215.50.99.019/KGM
7215.50.99.020/KGM
    7215.50.99.021/KGM
7215.50.99.090/KGM
7215.90.10.000/KGM
7215.90.91.000/KGM
7217.10.10.000/KGM
7217.10.22.011/KGM
7217.10.22.012/KGM
7217.10.22.013/KGM
7217.10.22.014/KGM
7217.10.22.015/KGM
7217.10.22.016/KGM
7217.10.22.090/KGM
7217.10.29.000/KGM
7217.10.32.011/KGM
7217.10.32.012/KGM
7217.10.32.013/KGM
7217.10.32.014/KGM
7217.10.32.015/KGM
7217.10.32.016/KGM
7217.10.32.090/KGM
7217.10.33.000/KGM
7217.10.39.000/KGM
7217.90.10.000/KGM
7217.90.90.000/KGM
7227.10.00.000/KGM
7227.20.00.000/KGM
7227.90.10.011/KGM
7227.90.10.012/KGM
7227.90.10.013/KGM
7227.90.10.032/KGM
7227.90.10.039/KGM
7227.90.10.042/KGM
7227.90.10.049/KGM
7227.90.10.052/KGM
7227.90.10.063/KGM
7227.90.10.090/KGM
7227.90.90.010/KGM
7227.90.90.021/KGM
7227.90.90.022/KGM
7227.90.90.023/KGM
7227.90.90.024/KGM
7227.90.90.030/KGM
7227.90.90.031/KGM
7227.90.90.032/KGM
7227.90.90.033/KGM
7227.90.90.034/KGM
7227.90.90.035/KGM
7227.90.90.039/KGM
7227.90.90.040/KGM
7227.90.90.041/KGM
    7227.90.90.043/KGM
7227.90.90.044/KGM
7227.90.90.045/KGM
7227.90.90.046/KGM
7227.90.90.049/KGM
7227.90.90.050/KGM
7227.90.90.051/KGM
7227.90.90.052/KGM
7227.90.90.053/KGM
7227.90.90.054/KGM
7227.90.90.055/KGM
7227.90.90.056/KGM
7227.90.90.059/KGM
7227.90.90.060/KGM
7227.90.90.061/KGM
7227.90.90.062/KGM
7227.90.90.063/KGM
7227.90.90.064/KGM
7227.90.90.065/KGM
7227.90.90.066/KGM
7227.90.90.067/KGM
7227.90.90.068/KGM
7227.90.90.069/KGM
7227.90.90.070/KGM
7227.90.90.071/KGM
7227.90.90.072/KGM
7227.90.90.073/KGM
7227.90.90.074/KGM
7227.90.90.079/KGM
7227.90.90.090/KGM
7228.10.10.000/KGM
7228.20.11.000/KGM
7228.20.19.000/KGM
7228.30.10.010/KGM
7228.30.10.011/KGM
7228.30.10.012/KGM
7228.30.10.013/KGM
7228.30.10.014/KGM
7228.30.10.015/KGM
7228.30.10.016/KGM
7228.30.10.017/KGM
7228.30.10.018/KGM
7228.30.10.019/KGM
7228.30.10.020/KGM
7228.30.10.021/KGM
7228.30.10.022/KGM
7228.30.10.023/KGM
7228.30.10.024/KGM
7228.30.10.029/KGM
7228.30.10.030/KGM
    7228.30.10.031/KGM
7228.30.10.032/KGM
7228.30.10.033/KGM
7228.30.10.034/KGM
7228.30.10.035/KGM
7228.30.10.036/KGM
7228.30.10.037/KGM
7228.30.10.038/KGM
7228.30.10.039/KGM
7228.30.10.040/KGM
7228.30.10.041/KGM
7228.30.10.042/KGM
7228.30.10.043/KGM
7228.30.10.044/KGM
7228.30.10.049/KGM
7228.30.10.090/KGM
7228.30.90.000/KGM
7228.40.10.010/KGM
7228.40.10.011/KGM
7228.40.10.012/KGM
7228.40.10.013/KGM
7228.40.10.014/KGM
7228.40.10.015/KGM
7228.40.10.016/KGM
7228.40.10.017/KGM
7228.40.10.018/KGM
7228.40.10.019/KGM
7228.40.10.020/KGM
7228.40.10.021/KGM
7228.40.10.090/KGM
7228.40.90.000/KGM
7228.50.10.000/KGM
7228.50.90.000/KGM
7228.60.10.000/KGM
7228.60.90.000/KGM
7229.20.00.000/KGM
7229.90.21.000/KGM
7229.90.29.000/KGM
7229.90.30.000/KGM
7229.90.91.000/KGM
7229.90.99.000/KGM
7312.10.10.000/KGM
7312.10.91.001/KGM
7312.10.91.002/KGM
7312.10.91.003/KGM
7312.10.91.004/KGM
7312.10.91.090/KGM
7312.10.99.000/KGM