มอก. 2202-2547   สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 ต.ค. 49)
ขอบข่าย
          สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ เป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงและอะลูมิเนียมซึ่งมีตัวนำแกนเดียวฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนเปลือกเป็นพอลิ เอทิลีนหรือพอลิไวนิลคลอไรด์ เหมาะที่จะใช้งานในท่อ ราง และฝังดินโดยตรง โดยเฉพาะต้องแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลา
ไม่ครอบคลุมถึง
          สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ เช่น สายไฟฟ้าที่ใช้ใต้ทะเล (submarine cable)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2202-2547

ข้อความในฉลาก
1. ที่สายไฟฟ้าทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะห่างไม่เกิน 500 มิลลิเมตร อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายบน
สายไฟฟ้า หรือบนเทปซึ่งสอดไว้ระหว่างตัวป้องกันน้ำโดยรอบและชั้นป้องกันการซึมของน้ำชั้นนอก แจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน
     1) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
     2) ชนิดของตัวนำ
     3) ชนิดของฉนวนและเปลือก
     4) พื้นที่หน้าตัดระบุ
     5) ปีที่ผลิต
     6) ชื่อผู้ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่หน่วยบรรจุเป็นล้อ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความต่อไปนี้ รายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน
     1) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
     2) ชนิดของตัวนำ
     3) ชนิดของฉนวนและเปลือก
     4) พื้นที่หน้าตัดระบุ
     5) น้ำหนักสุทธิ และน้ำหนักรวมเป็นกิโลกรัม ในกรณีที่เป็นล้อให้ระบุน้ำหนักรวมด้วย
     6) ปีที่ผลิต
     7) มีลูกศรแสดงทิศทางการหมุนของล้อ และตำแหน่งปลายสาย
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้า
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.20.21.000/KGM
8544.20.41.000/KGM
8544.60.21.000/KGM
8544.60.22.000/KGM
8544.60.29.000/KGM
8544.60.31.000/KGM
8544.60.39.000/KGM