มอก. 2214-2561   ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 29 ส.ค. 64)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยหรือที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานคล้ายกันดังนี้
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับตู้เย็นไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 480 โวลต์ สำหรับตู้เย็นไฟฟ้าอื่นๆ
- ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าปกติ
- เป็นตู้เย็นแบบอัด
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2214-2561

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) ชื่อแบบรุ่น (model)
2) แบบขจัดฝ้าน้ำแข็ง
3) ปริมาตรภายในที่กำหนด เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร
4) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด, ความถี่ไฟฟ้าที่กำหนด, แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
5) ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี เป็น กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
6) ชนิดและน้ำหนักสารทำความเย็นเป็นกรัม
7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1260
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8418.10.31.000/C62
8418.10.32.000/C62
8418.10.39.000/C62
8418.21.10.000/C62
8418.21.90.000/C62