มอก. 2217-2548   เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 ม.ค. 50)
ขอบข่าย
       มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการและการทดสอบสำหรับความปลอดภัยในการใช้งาน ของเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิปิดผนึกแบบพกพา (ไม่ครอบคลุมถึงแบบกระดุม) ที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทร ไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด ในการใช้งานตามที่เจตนาไว้และการใช้งานผิดที่คาดหมายไว้อย่างมีเหตุผล
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2217-2548

ข้อความในฉลาก
1. การทำเครื่องหมายเซลล์ให้ทำเครื่องหมายเซลล์ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานเซลล์ดังต่อไปนี้
     1) IEC 61951-1, IEC 61951-2 หรือ มอก. 2218 เช่น IRC19/66
     2) ระบุเป็นเซลล์ทุติยภูมิไอออนลิเทียมทรงกระบอก ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนประกอบหลักของขั้วไฟฟ้าบวก
มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดระหว่าง 18-19 มม. และมีความสูงโดยรวมระหว่าง 65-66 มม.
2. เซลล์หรือแบตเตอรี่ต้องมี เครื่องหมาย ที่ชัดเจนและคงทนดังต่อไปนี้
     1) ลิเทียม หรือ ไอออนลิเทียม ที่ประจุซ้ำได้ (rechargeable Li or Li-ion)
     2) การระบุชื่อเซลล์หรือ แบตเตอรี่ ตามที่กำหนดเช่น IRC19/66
     3) เครื่องหมายแสดงขั้ว วันที่ทำ(ซึ่งอาจเป็นรหัส)
     4) ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ทำหรือผู้ส่งมอบ
     หมายเหตุ ถ้ามีข้อตกลงระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้ เซลล์ที่นำมาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องทำ
เครื่องหมาย แต่ให้แสดงที่แบตเตอรี่แทน
3. การทำเครื่องหมายแบตเตอรี่ ให้ทำเครื่องหมายแบตเตอรี่ตามเซลล์ที่นำมาประกอบตามที่ระบุ โดยให้เพิ่มเติม
ข้อความควรระวังเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม
4. การทำเครื่องหมายแบตเตอรี่ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
     1) ความจุไฟฟ้าที่กำหนด
     2) แรงดันไฟฟ้าระบุ
5. ข้อมูลที่ต้องมีไว้บนแบตเตอรี่หรือให้มาพร้อมแบตเตอรี่ คือข้อปฏิบัติในการกำจัดและข้อปฏิบัติที่แนะนำในการประจุ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1250
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8507.30.90.000/C62
8507.50.90.000/C62
8507.60.31.000/C62
8507.60.39.000/C62
8507.60.90.000/C62
8507.80.20.000/C62
8507.80.91.000/C62
8507.80.99.000/C62