มอก. 2234-2557   หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 24 ก.พ. 61)
ขอบข่าย
          ครอบคลุมเฉพาะหลอดมีบัลลาสต์ในตัวเพื่อใช้ภายในอาคาร และให้แสงสว่างทั่วไป กำลังไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 60 W แรงดันไฟฟ้า 100 ถึง 250 V ขั้วหลอดแบบเกลียว หรือขั้วหลอดแบบเขี้ยว
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2234-2557

ข้อความในฉลาก
ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
1) ชนิดของผลิตภัณฑ์
2) แรงดันไฟฟ้า โวลต์V
3) กำลังไฟฟ้า วัตต์ W
4) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8539.31.30.000/C62