มอก. 2235-2557   หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 24 ก.พ. 61)
ขอบข่าย
ครอบคลุมเฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป ทุกกลุ่มที่มีขั้วหลอดตามตารางที่ 1 ของ มอก.
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2235-2557

ข้อความในฉลาก
ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
1) กำลังไฟฟ้าระบุ วัตต์ W
2) แรงดันไฟฟ้า โวลต์ V
3) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8539.31.10.000/C62
8539.31.20.000/C62
8539.31.90.000/C62