มอก. 2337-2557   บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน (วันที่มีผลบังคับใช้ 16 ส.ค. 60)
ขอบข่าย
- บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์แบบต่างๆ ตามตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 ของ มอก.นี้ และกำหนดเครื่องหมายดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งโดยทั่วไปแสดงไว้บนบัลลาสต์
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็ก (ferromagnetic ballast) หรือชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่มีกำลังไฟฟ้า 10 W ถึง 70 W ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220/230 V และ 240 V ความถี่ 50 Hz
- บัลลาสต์ที่เป็นส่วนประกอบแยกต่างหากหรือเป็นส่วนหนึ่งของดวงโคมไฟฟ้า
ไม่ครอบคลุมถึง บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ดังนี้
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงหรือแบตเตอรี่
- ใช้กับการผลิตแสงนอกสเปกตรัมที่เห็นได้ ระหว่าง 400 nm ถึง 800 nm
- ใช้เป็นเครื่องหมายทางออก
- บริภัณฑ์ส่องสว่างสำหรับพื้นที่อันตราย (hazardous area)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2337-2557

ข้อความในฉลาก
ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
1) หลอดแบบและรูปแบบ
2) กำลังไฟฟ้า วัตต์ W
3) แรงดันไฟฟ้า โวลต์ V
4) EEI = A 3
5) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8504.10.00.001/C62