มอก. 2425-2560   เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ม.ค. 64)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ใชกับเครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกินที่ทำงานโดยขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับแรงดันไฟฟาที่ใชในที่อยูอาศัยหรือใชในลักษณะที่คลายกันซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา RCCB (residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar used) ที่มีแรงดันไฟฟาที่กำหนดไมเกิน 440 โวลต (ไฟฟ้ากระแสสลับ) กระแสไฟฟาที่กำหนดไมเกิน 125 แอมแปรโดยหลักการมีเจตนาเพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาช็อกอุปกรณนี้มีเจตนาเพื่อใชปองกันคนสัมผัสกับชิ้นสวนตัวนำที่เผยตัวที่มีการติดตั้งตอกับหลักดิน(earth electrode)อยางเหมาะสมอุปกรณนี้อาจใชเพื่อปองกันอันตรายจากไฟ (fire hazard) เนื่องมาจากการคงอยูของกระแสไฟฟาผิดพรองลงดินโดยไมมีการทำงานของอุปกรณปองกันกระแสเกินRCCB มีกระแสเหลือใชงานที่กำหนดไมเกิน 30 มิลลิแอมแปรอาจใชเปนอุปกรณปองกันเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดความลมเหลวของวิธีปองกันไฟฟาช็อกอื่นๆ
          บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2425-2560

ข้อความในฉลาก
1. ชื่อผู้ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ชื่อแบบ หมายเลขแค็ตตาล็อก หรือหมายเลขเครื่อง
3. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
4. ความถี่ที่กำหนด RCCB ถูกออกแบบนอกเหนือ 50, 60 เฮิรตซ์
5. กระแสที่กำหนด
6. กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด (การตั้งกระแสในกรณีกระแสเหลือทำงานได้หลายค่า)
7. วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด
8. ระดับชั้นการป้องกัน
9. ตำแหน่งของการใช้งาน
10. ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด หน่วยเป็นแอมแปร์
11. ตัวชี้บอกเพื่อแสดงว่าเป็นเฉพาะ RCCB ที่มีหน้าที่ขึ้นอยู่กับแรงดันสายไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
12. สัญลักษณ์ สำหรับอุปกรณ์แบบ S
13. ส่วนทำงานของอุปกรณ์ทดสอบ แสดงเครื่องหมายด้วยตัวอักษร T
14. แผนผังการต่อสาย
15. ลักษณะเฉพาะการทำงานในกรณีของกระแสเหลือที่มีองค์ประกอบไฟฟ้ากระแสตรง
       - แบบ AC ให้ใช้สัญลักษณ์
       - แบบ A ให้ใช้สัญลักษณ์

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8536.30.90.090/KGM
8536.50.20.000/KGM