มอก. 2432-2555   เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง (วันที่มีผลบังคับใช้ 24 ก.พ. 61)
ขอบข่าย
- ครอบคลุมชุดสายพ่วงชนิดเปลี่ยนสายได้หรือเปลี่ยนสายไม่ได้ - ล้อม้วนสาย (cable reel) ที่มีเจตนาใช้เป็นชุดสายพ่วง
- ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเกิน 50 โวลต์แต่ไม่เกิน 440 โวลต์มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่ เกิน 16 แอมแปร์
- ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ภายในหรือภายนอกอาคาร
- ใช้งานที่อุณหภูมิโดยรอบตามปกติไม่เกิน 40 °C แต่อุณหภูมิเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 35 °C และมี ขีดจำกัดล่างของอุณหภูมิอากาศโดยรอบ - 5 °C
- ประกอบด้วยสายอ่อน 1 เส้น ที่มีเต้าเสียบ 1 ตัว อยู่ข้างหนึ่ง และเต้ารับเดียวหรือเต้ารับชุดชนิดหยิบยกได้ อยู่ที่ปลายอีกข้างหนึ่ง
ไม่ครอบคุลมถึง ชุดสายพ่วงที่มีอุปกรณ์สำหรับม้วนสายกลับอัตโนมัติ
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2432-2555

ข้อความในฉลาก
ที่ฉลากต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
1) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A)
2) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
3) สัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ()
4) ชื่อผู้รับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อย่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5) แบบหรือรุ่น
6) สัญลักษณ์แสดงระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (IPXX)
7) กำลังไฟฟ้าสูงสุด (W) (เช่น MAX 2000 W หรือ 2000 W MAX)
8) ถ้าผู้ทำชุดสายพ่วงไม่ได้เป็นผู้ทำเต้ารับ การทำเครื่องหมายของชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าที่
จดทะเบียน หรือชื่อย่อ อาจแสดงบนชุดสายพ่วง เช่น ปลอก หรือฉลากที่ติดรอบ ๆ สายไฟฟ้าอ่อน
9) แบบหรือรุ่นซึ่งอาจเป็นหมายเลขแค็ตตาล็อกอาจติดบนหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่เล็กที่สุด
10) ชุดสายพ่วงที่เป็นล้อม้วนสาย อาจทำเครื่องหมายหรือติดฉลากที่เห็นได้ง่ายชัดเจนระบุข้อความ “ควรดึง
สายไฟฟ้าออกจนสุดในขณะใช้งาน”

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1220
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.42.94.000/KGM
8544.42.96.000/KGM
8544.42.97.000/KGM
8544.49.39.000/KGM