มอก. 2434-2552   สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 ธ.ค. 53)
ขอบข่าย
- สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ หรือ เรียกว่า “สายเคเบิลโทรคมนาคม” ที่มีขนาดตัวนำตั้งแต่ 0.4 มิลลิเมตร ถึง 0.9 มิลลิเมตร จำนวนคู่สายไม่เกิน 3000 คู่สาย
- มาตรฐานนี้ครอบคลุมสายเคเบิลโทรคมนาคมตัวนำทองแดงอบอ่อน แกนสายเคเบิลไม่เติมสารประกอบที่ป้องกันการแทรกซึมของน้ำในสายเคเบิลโทรคมนาคม มีชิลด์เป็นอะลูมิเนียมเคลือบพลาสติกและเปลือกเป็น พอลิเอทิลีน เหมาะสำหรับใช้งานแขวนในอากาศเท่านั้น
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2434-2552

ข้อความในฉลาก
1. ที่เทปชี้บอกอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย
     1) ชื่อผู้ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     2) ปีที่ทำหรือช่วงปีที่ทำ (ไม่เกิน 2 ปี)
2. การทำเครื่องหมายและฉลากสำหรับรายละเอียดข้อ (1) และข้อ (2) ต้องปรากฏให้เห็นตลอดความยาวสาย
ที่ทุกช่วงความยาวไม่เกิน 500 มิลลิเมตร
3. ที่สายเคเบิลโทรคมนาคมทุกเส้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือหรือรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ์
     2) ขนาดตัวนำ เป็นมิลลิเมตร และจำนวนคู่สาย
     3) ปีที่ทำ
     4) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     5) ความยาวตามระยะเป็นเมตร
     6) การทำเครื่องหมายและฉลากสำหรับรายละเอียดข้อ (1) ถึง (4) ให้อยู่ระหว่างเครื่องหมายความยาวตาม
ระยะการทำเครื่องหมายและฉลากต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะทางไฟฟ้าของสายเคเบิลโทรคมนาคม
4. การทำเครื่องหมายความยาวตามระยะ ต้องเป็นดังต่อไปนี้
     1) การทำเครื่องหมายความยาวตามระยะต้องเริ่มนับจากศูนย์ไปตลอดความยาวโดยไม่มีการเริ่มนับศูนย์ใหม่
โดยระบุเลขศูนย์ หรือสัญลักษณ์แสดงจุดเริ่มต้น
     2) การทำเครื่องหมายความยาวตามระยะให้แจ้งตัวเลขพร้อมสัญลักษณ์ “M” หรือ “m” ทุกช่วงความยาว
(1 ± 0.01 เมตร)
5. ที่ล้อบรรจุ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้ชัดเจน และไม่ลบเลือนง่าย
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ์
     2) ขนาดตัวนำ เป็นมิลลิเมตร และจำนวนคู่สาย
     3) ความยาวสายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นเมตร
     4) น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักรวมเป็นกิโลกรัม
     5) ปีที่ทำ
     6) ลูกศรแสดงทิศทางการหมุนล้อ
     7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานทที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
หมายเหตุ * ตัวอย่างของรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ์ เช่น

  •  AP ใช้แทนสายเคเบิลโทรคมนาคม แบบไม่มีสายสะพาย
  •  AP(8) ใช้แทนสายเคเบิลโทรคมนาคม แบบมีสายสะพาย

6. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1240
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8544.20.29.000/KGM
8544.49.13.000/KGM
8544.49.19.000/KGM
8544.49.22.000/KGM
8544.49.23.000/KGM
8544.49.32.000/KGM
8544.49.39.000/KGM
8544.70.10.000/KGM