มอก. 50-2561   เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 ส.ค. 63)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม
1. เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ผิวเคลือบมีมวลสังกะสีไม่น้อยกว่า 97% ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีด เย็นเท่านั้นและอาจนำไปผ่านกระบวนการเคลือบทางเคมี การอาบน้ำมันเพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานมากขึ้น
2. เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ที่มีความหนาไม่เกิน 1.80 mm
3. เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นลูกฟูก ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.11 mm ชนิดแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ ที่มี ระยะระหว่างลอน 76 mm ความสูงของลอน 18 mm และชนิดแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก ที่มีระยะระหว่างลอน 32 mm ความสูงของลอน 9 mm
      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และอบเพื่อให้เกิดชั้น เคลือบที่เป็นโลหะเจือของสังกะสีและเหล็ก (GALVANNEAL)
      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนสำหรับงานรถยนต์ที่ได้ กำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
      เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ 1) เหล็กแผ่นม้วน 2) เหล็กแผ่นแถบ 3) เหล็กแผ่นตัด 4) เหล็กแผ่นลูกฟูก ลอนใหญ่5) เหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก
      มี 11 ชั้นคุณภาพ SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 ความต้านแรงดึง ไม่น้อยกว่า 270 MPa ยกเว้นชั้นคุณภาพ SGCH ที่ไม่ควบคุม
              พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็กแผ่น ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้พิจารณา รายละเอียดตาม มอก.50-2561

ข้อความในฉลาก
ที่ม้วนของเหล็กแผ่นมวนและเหล็กแผ่นแถบทุกมวน และที่มัดของเหล็กแผ่นตัดทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน หรือหลุดลอกง่าย หรือไม่ลบเลือน
1) คำว่า “เหล็กแผ่น เคลือบสังกะสี”
2) สัญลักษณ์แสดงชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพ ผิวเคลือบสำเร็จ การเคลือบทางเคมี และการอาบน้ำมัน ตัวอย่าง เช่น เหล็กแผ่นม้วนขอบตัด SGCC Z NC O
3) รหัสรุ่น หรือวัน เดือน ปี ที่ทำ
4) ความหนาระบุ ความกว้าง และความยาวเป็นมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผ่นม้วนไม่ต้องระบุความยาว กรณีเหล็ก แผ่นลอนลูกฟูกให้แสดงความกว้างทั้งก่อนขึ้นลอน และหลังขึ้นลอน)
5) มวลสังกะสีที่เคลือบเป็น กรัมต่อตารางเมตร
6) มวลเป็นกิโลกรัม หรือจำนวนแผ่น
7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต หรือเครื่อง หมายการค้าจดทะเบียน
8) ประเทศที่ทำ
หมายเหตุ
(1) ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง ประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
(2) กรณีชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นชื่อเดียวกัน ให้แสดงเพียงชื่อเดียว หรือเครื่องหมายเดียว

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1110
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7210.41.11.000/KGM
7210.41.12.000/KGM
7210.41.19.000/KGM
7210.49.11.090/KGM
7210.49.14.090/KGM
7210.49.15.090/KGM
7210.49.16.090/KGM
7210.49.17.012/KGM
7210.49.17.013/KGM
7210.49.17.021/KGM
7210.49.17.022/KGM
7210.49.17.023/KGM
7210.49.17.024/KGM
7210.49.17.031/KGM
7210.49.17.032/KGM
7210.49.17.033/KGM
7210.49.17.034/KGM
7210.49.17.090/KGM
7210.49.18.012/KGM
7210.49.18.021/KGM
7210.49.18.031/KGM
7210.49.18.090/KGM
7210.49.19.012/KGM
7210.49.19.021/KGM
7210.49.19.031/KGM
    7210.49.19.090/KGM
7210.70.19.010/KGM
7210.70.19.090/KGM
7210.70.99.010/KGM
7210.70.99.090/KGM
7212.30.11.012/KGM
7212.30.11.021/KGM
7212.30.11.031/KGM
7212.30.11.090/KGM
7212.30.12.012/KGM
7212.30.12.021/KGM
7212.30.12.031/KGM
7212.30.12.090/KGM
7212.30.13.011/KGM
7212.30.13.090/KGM
7212.30.19.011/KGM
7212.30.19.090/KGM
7225.92.90.011/KGM
7225.92.90.012/KGM
7225.92.90.013/KGM
7225.92.90.014/KGM
7225.92.90.090/KGM
7226.99.11.090/KGM
7226.99.91.090/KGM