มอก. 17-2561   ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (วันที่มีผลบังคับใช้ 31 มี.ค. 64)
ขอบข่าย
            มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด แบบ ชนิด และชั้นคุณภาพ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบท่อพีวีซีแข็งสำหรับ ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในที่ที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงเท่านั้น ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
1. ท่อพีวีซีแข็ง ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ท่อ” หมายถึง ท่อที่ทำขึ้นจากโพลิไวนิลคลอไรด์โดยไม่ผสม พลาสติไซเซอร์
2. ท่อปลายธรรมดา หมายถึง ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งภายในและภายนอกเท่ากันตลอดความยาว
3. ท่อปลายบาน หมายถึง ท่อที่ปลายข้างใดข้างหนึ่งเป็นหัวต่อ ทำจากท่อปลายธรรมดา โดยใช้ความร้อนขึ้นรูป
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.17-2561

ข้อความในฉลาก
1. ท่อต้องเป็นสีฟ้า
    (arctic blue ตาม BS 381 C)
2. ที่ท่อทุกท่อน ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร
     1) คำว่า "ท่อน้ำดื่ม"
     2) ชื่อขนาด
     3) ชั้นคุณภาพ
     4) ความยาว เป็นเมตร (ยกเว้นความยาว 4 เมตร)
     5) ปีที่ทำ
     6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1350
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3917.23.00.000/KGM