มอก. 2066-2552   ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ (วันที่มีผลบังคับใช้ 19 ม.ค. 54)
ขอบข่าย
1. ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน ที่ให้ปริมาตรน้ำไหลผ่านได้ไม่เกิน 8.0 ลิตร ใน 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตรใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
2. ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง ที่ให้ปริมาตรน้ำไหลผ่านได้ไม่เกิน 9.0 ลิตร ใน 1 นาทีและไม่น้อยกว่า 0.50 ลิตรใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2066-2552

ข้อความในฉลาก
1. ที่ฝักบัวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน
     1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่ภาชนะบรรจุฝักบัวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้
ง่ายชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) แบบ แบบรุ่นหรือรหัสรุ่นที่ทำ
     3) ปีเดือน ที่ทำ
     4) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1330
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3922.10.90.000/KGM
3924.90.90.002/KGM
3924.90.90.090/KGM
7324.21.10.000/KGM
7324.21.90.000/KGM
7324.29.10.000/KGM
7324.29.90.000/KGM
7324.90.91.000/KGM
7324.90.99.090/KGM
7418.20.00.000/KGM
7615.20.90.001/KGM