มอก. 792-2554   เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ส.ค. 56)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเครื่องสุขภัณฑ์ : โถส้วมนั่งราบ ที่ทำด้วยเซรามิกประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ และประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง ปริมาตรน้ำชักโครกแต่ละครั้งไม่เกิน 3 L (ลิตร) หรือ 6 L แล้วแต่กรณี
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมเครื่องสุขภัณฑ์โถส้วมนั่งราบประเภทราดน้ำ ที่รองนั่งและฝาพลาสติกครอบโถส้วม ตามข้อ 1. บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.792-2554

ข้อความในฉลาก
1. ที่ตัวโถทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน
      1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่ภาชนะบรรจุตัวโถทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้
ง่ายชัดเจน
      1) ชื่อผลิตภัณฑ์โถส้วมนั่งราบ
      2) สี
      3) แบบ ประเภทและชนิด และชั้นคุณภาพ
      4) แบบรุ่นหรือรหัสรุ่น
      5) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
      6) ประเทศที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1330
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
6910.10.00.000/KGM
6910.90.00.000/KGM