มอก. 51-2562   สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 ม.ค. 65)
ขอบข่าย
        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะสับปะรดในภาชนะปิดสนิทที่ทำจากสับปะรดที่ปอกเปลือกแล้ว ทั้งที่เจาะแกนและไม่เจาะแกน
       สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท หมาย ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสับปะรด สารที่ใช้บรรจุ (packing media) อาจมีวัตถุเจือปนอาหาร ส่วนประกอบอื่น (ingredient) ได้แก่ เครื่องเทศ (spice) สมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร (culinary herb) น้ำมันเครื่องเทศ (spice oil) บรรจุรวมในภาชนะบรรจุปิดสนิท และนำไปผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนเพื่อทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
       บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.51-2562

ข้อความในฉลาก
1 ที่ภาชนะบรรจุสับปะรดในภาชนะปิดสนิททุกหน่าย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
  1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
  2) ประเภทและชนิด
  3) สารที่ใช้บรรจุ
  4) ระดับความเข้มข้น (กรณีสารที่ใช้บรรจุเป็นน้ำเชื่อม หรือน้ำผลไม้ที่อาจผสมสารให้ความหวาน)
  5) กรณีสารที่ใช้บรรจุเป็นน้ำผลไม้อาจมีข้อความว่า “ไม่เติมสารให้ความหวาน” หรือ
     “ไม่เติมน้ำตาล” ด้วย”
  6) ส่วนประกอบอื่น (ถ้ามี)
  7) ชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
  8) น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักเนื้อ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
  9) เดือน ปีที่ทำ และเดือน ปีที่หมดอายุ หรือเดือน ปีที่ควรบริโภคก่อน
  10) รหัสรุ่นที่ทำ
  11) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2 ที่หีบห่อหรือกล่องบรรจุสับปะรดในภาชนะปิดสนิทตามข้อ 1 ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
  1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
  2) ประเภทและชนิด
  3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกรัมหรือกิโลกรัม
  4) จำนวนของภาชนะบรรจุ
3 กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1320,1321
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
2008.20.10.000/KGM