มอก. 27-2543   ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 มี.ค. 45)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด แบบ วัสดุ ส่วนประกอบและการทำ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินใจ การทดสอบ และการใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบมีตะเข็บชนิดเชื่อมด้วยอาร์กไฟฟ้า ความจุตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ถึงไม่เกิน 500ลูกบาศก์เดซิเมตร
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถังสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
3. ข้อกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่รวมข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของลิ้น อุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบเพื่อการบรรจุและการใช้ก๊าซ ซึ่งจะได้กำหนดไว้ในมาตรฐานเรื่องนั้นๆ
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.27-2543

ข้อความในฉลาก
ที่ถังทุกใบ (ตอกประทับเป็นรอยในเนื้อโลหะ)
1) ชื่อผลิตภัณฑ์ และความดันใช้งานสูงสุด
2) รหัสหรือหมายเลขลำดับ (serial number)
3) ความจุ เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร (ลิตร)
4) น้ำหนักถังเปล่า
5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
6) ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ค้าน้ำมัน ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง
7) ชื่อผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7311.00.91.000/KGM
7311.00.92.000/KGM
7311.00.94.000/KGM
7311.00.99.000/KGM