มอก. 950-2547   แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง (วันที่มีผลบังคับใช้ 3 ก.พ. 49)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมแอลกอฮอล์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในสภาพแข็ง กึ่งแข็งหรือเจล
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.950-2547

ข้อความในฉลาก
1. ในกรณีที่บรรจุกล่อง
     1) ที่ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
           1.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
           1.2) ข้อความว่า “ห้ามรับประ ทาน”
           1.3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียน
     2) ที่กล่องบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกกล่อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
          2.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
          2.2) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม หรือกรัม
          2.3) ข้อความว่า “ห้ามรับประทาน”
          2.4) วัน เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
          2.5) คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ระยะเวลาติดไฟ การเก็บรักษา และอายุการเก็บ
          2.6) ข้อควรระวังหรือคำเตือน เช่น วัตถุไวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งให้ความร้อนและเปลวไฟ
          2.7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ในกรณีที่ไม่บรรจุกล่อง
     1) ที่ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์แข็งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด
ต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
          2.1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
          2.2) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม หรือกรัม
          2.3) ข้อความว่า “ห้ามรับประ ทาน”
          2.4) วัน เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
          2.5) คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้(เช่น กวนให้เข้ากันในกรณีที่มีของเหลวผสมอยู่) ระยะเวลาติดไฟ การเก็บรักษา และอายุการเก็บ
          2.6) ข้อควรระวังหรือคำเตือน เช่น วัตถุไวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากแหล่งให้ความร้อนและเปลวไฟ
          2.7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้งหรือเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียน
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1320,1321
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3606.90.10.000/KGM