มอก. 531-2558   ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ (วันที่มีผลบังคับใช้ 13 พ.ค. 60)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะพลาสติกที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อที่เป็นของเหลวสำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกาย โดยไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ภาชนะพลาสติก”
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมกระบอกฉีดยาพลาสติกที่บรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อพร้อมใช้
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม  มอก.531-2558

 

ข้อความในฉลาก
1. ภาชนะพลาสติกที่ทำจากพอลิเอทิลีน หรือ พอลิโพรพิลีน หรือทั้งสองอย่าง ที่ภาชนะพลาสติกทุกใบอย่างน้อย
ต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร
     1) ชนิด
     2) ความจุ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตร พร้อมทั้งขีดและบอกปริมาตร
     3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ภาชนะพลาสติกที่ทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือพลาสติกชั้น ที่ภาชนะพลาสติกทุกใบอย่างน้อยต้องมี เลข
อักษร หรือเครื่องหมายแงรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชนิด
     2) ความจุ เป็นมิลลิลิตร
     3) คำเตือนว่าใช้ DEHP เป็นสารเติมแต่ง
     4) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
3. ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1340
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3923.21.91.001/KGM
3923.29.10.000/KGM
3923.29.90.004/KGM
3923.30.90.001/KGM