มอก. 496-2553   ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 9 ก.ย. 56)
ขอบข่าย
      มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะทินเนอร์ที่ใช้กับแล็กเกอร์ที่เป็นสารผสมระหว่างไนโตร เซลลูโลสกับตัวทำละลาย และอื่นๆ ที่ใช้ในงานทั่วไป เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม่ครอบคลุมถึงทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็ว ไนโตรเซลลูโลส
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.496-2553

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุทินเนอรสำหรับแล็กเกอรทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
   1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
   2) ปริมาณสุทธิ เป็นลูกบาศกเซนติเมตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม
   3) เดือน ปีที่หมดอายุ
   4) วิธีใช้และข้อควรระวัง
   5) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
   6) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ติดไฟ ง่าย มีสารพิษ ควรหลีกเลี่ยงจาการสูดดมและสัมผัสโดยตรง
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1350
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3814.00.00.006/KGM