มอก. 520-2553   ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส (วันที่มีผลบังคับใช้ 9 ก.ย. 56)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะทินเนอร์ที่ใช้กับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.520-2553

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุทินเนอรสำหรับสีพนแหงเร็วไนโตรเซลลูโลสทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลขอักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นไดง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นไปตามมาตรฐานนี้
     2) ปริมาณสุทธิ เป็นลูกบาศกเซนติเมตร หรือลูกบาศกเดซิเมตร หรือกิโลกรัม
     3) เดือน ปีที่หมดอายุ
     4) วิธีใช้และข้อควรระวัง
     5) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     6) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1350
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3814.00.00.007/KGM