มอก. 133-2562   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว (วันที่มีผลบังคับใช้ 15 มี.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดเฉพาะข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผง ได้จาก การบดปูนเม็ดขาวกับแคลเซียมซัลเฟตรูปใดรูปหนึ่ง หรือหลายรูป และอาจเติม หินปูน วัสดุเพิ่มอนินทรีย์และวัสดุเพิ่มอินทรีย์ด้วยก็ได้ บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.133-2562

ข้อความในฉลาก
1. ที่ถุงปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน
     1) ชื่อ “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว”
     2) มวลสุทธิเป็นกิโลกรัม หรือเมตริกตัน
     3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     4) วัน เดือน ปี ที่ทำ
2. ในกรณีที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวบรรจุภาชนะอย่างอื่นส่งให้ผู้ซื้อ ให้แจ้งรายละเอียดตามข้อ 1 ที่ใบส่งของ หรือใบรับรองผล หรือที่อื่นใดตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ทำ
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง ประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 2   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1120
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
2523.21.00.000/KGM
2523.29.90.000/KGM