มอก. 2625-2557   สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 28 ม.ค. 60)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะสีเคลือบแอลคีดในตัวทำละลายทั้งชนิดเงา (gloss) ชนิดกึ่งเงา (semi gloss) และชนิดด้าน (flat) ที่ใช้เป็นสีทับหน้า โดยมุ่งเน้นเฉพาะความปลอดภัยด้านปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษ
สีเคลือบแอลคีด หมายถึง สีที่มีส่วนผสมของผงสี สารยึดแอลคีดเรซิน และสารเร่งแห้ง
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2625-2557

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุสีเคลือบแอลคีดทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อมาตรฐานนี้ หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) ชนิด
     3) ชื่อสี
     4) ปริมาตรสุทธิ เป็นลิตร
     5) เดือน ปีที่ทำ
     6) รหัสรุ่นที่ทำ
     7) คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้
     8) คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นได้ เช่น ติดไฟง่าย มีสารเป็นพิษ ห้ามรับประทาน ห้ามนำภาชนะบรรจุไป
ใส่อาหาร ระวังเข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก หรืออาจใช้ข้อความอื่นที่สื่อความหมายเดียวกัน หรืออาจใช้
เครื่องหมาย หรือรูปสัญลักษณ์ (pictogram) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
แทนได้
     9) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     10) ประเทศที่ทำ
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ด้วยต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1350
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3208.10.90.000/KGM