มอก. 341-2543   ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 25 ส.ค. 44)
ขอบข่าย
       มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด วัสดุ ส่วนประกอบและความเรียบร้อย คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบท่อไอเสียรถจักรยานยนต์แบบเครื่องยนต์สอง จังหวะและสี่จังหวะ ซึ่งมิได้รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในสนามแข่ง
       ท่อไอเสีย หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ระบายและลดเสียงไอเสีย ซึ่งเกิดจากการสันดาปภายในเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์สู่บรรยากาศ
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.341-2543

ข้อความในฉลาก
ที่ท่อไอเสียทุกท่ออย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน
1) รถจักรยานยนต์ที่ใช้ประกอบ (อาจใช้รหัสแทนได้ ถ้าเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย)
2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้า

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8714.10.70.000/KGM