มอก. 369-2557   หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 28 ส.ค. 59)
ขอบข่าย
       มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ซึ่งต่อไปใน มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “หมวกนิรภัย”
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.369-2557

ข้อความในฉลาก
1. ที่หมวกนิรภัยทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้
     2) แบบและชนิด
     3) ขนาด
     4) มวล เป็น กรัม หรือ กิโลกรัม ละเอียดถึง 50 g
     5) คำเตือน ดังนี้
          5.1) ต้องใช้สายรัดคางทุกครั้ง
          5.2) ไม่ควรนำหมวกนิรภัยที่ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีก
          5.3) ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ
          5.4) ควรเปลี่ยนหมวกนิรภัยใบใหม่ อย่างน้อยทุก 5 ปี
     6) สัญลักษณ์ดังรูป เฉพาะหมวกนิรภัยแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดไม่ป้องกันคาง
     7) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ต้องแสดงชัดเจนและถาวร
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
3. แผ่นบังลม (ถ้ามี)
การส่งผ่านของแสง (luminous transmittance) ตั้งแต่ 50-80% ต้องระบุข้อความ “ใช้ในเวลากลางวันเท่านั้น” และ/หรือแสดงสัญลักษณ์ดังรูป ไว้ที่แผ่นบังลม

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1330
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
6506.10.10.000/C62