มอก. 370-2552   ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน (วันที่มีผลบังคับใช้ 8 ส.ค. 53)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบมีตะเข็บที่เชื่อมด้วยอาร์ก สำหรับใชกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ที่มีความจุไม่เกิน 500 ลิตร และมีความดันใช้งานสูงสุด 2.55 เมกะพาสคัล ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ถัง”
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่รวมข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของส่วนควบและเครื่องอุปกรณที่ต้องใช้ประกอบ เพื่อการบรรจุและการใช้ก๊าซซึ่งจะได้กําหนดไว้ในมาตรฐานเรื่องนั้นๆ
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.370-2552

ข้อความในฉลาก
ที่ถังทุกใบ (แสดงไว้ที่แผ่นป้ายบอกรายละเอียด ซึ่งเชื่อมติดอยู่กับผนังถังอย่างถาวร)
1) ชั้นคุณภาพขอวัสดุที่ใช้ทำ (ให้แสดงเป็นตัวเลขอยู่ภายในวงกลม)
2) หมายเลขลำดับ
3) ความจุ เป็นลิตร
4) ความดันพิสูจน์ เป็นเมกะพาสคัล
5) มวลถังเปล่า เป็นกิโลกรัม
6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
7) ชื่อผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7311.00.91.000/KGM
7311.00.92.000/KGM
7311.00.94.000/KGM
7311.00.99.000/KGM