มอก. 683-2562   ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 64)
ขอบข่าย
        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ขนาด ส่วนประกอบ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมาย และฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบยางในรถจักรยานยนต์ ที่ทำจากยางธรรมชาติ ซึ่งต่อไปใน มาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ยางใน”
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.683-2562

ข้อความในฉลาก
ที่ยางในทุกเส้นและที่หีบห่อหรือภาชนะบรรจุยางในทุกหน่วย
1) ชื่อขนาด
2) รหัสรุ่นที่ทำ
3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
4) ประเทศที่ทำ
5) ชื่อผู้รับใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1150
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
4013.90.20.000/C62