มอก. 721-2551   เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 26 ก.พ. 54)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กําหนด ประเภทและแบบ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชัก ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถยนต์
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเข็มขัดนิรภัยสําหรับติดตั้งในรถยนต์ที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อขึ้นไป เพื่อใช้งานเฉพาะบุคคล (ผู้บขี่หรือโดยสาร) ที่เป็นผู้ใหญ่ บนที่นั่งที่หันไปด้านหน้า หรือหันไปด้านหลัง
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.721-2551

ข้อความในฉลาก
ที่เข็มขัดนิรภัยทุกชุด
1) คำว่า “เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์”
2) แบบของเข็มขัดนิรภัย *
3) แบบ/รุ่นที่ทำของเข็มขัดนิรภัย **
4) รหัสรุ่นของรถยนต์ที่ใช้ หรือสัญลักษณ์ที่สามารถสอบกลับไปยังรุ่นของรถยนต์ที่ใช้ **
5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
6) ชื่อประเทศที่ทำ
     * ใช้สัญลักษณ์แทนได้
** อาจใช้รหัสหรือสัญลักษณ์ที่รวมอยู่ในชุดเดียวกันได้

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8708.21.00.000/KGM
8708.29.20.000/KGM