มอก. 787-2551   เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ (วันที่มีผลบังคับใช้ 28 มิ.ย. 53)
ขอบข่าย
        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องยนต์ดีเซล ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกําลังที่กําหนด ต่อเนื่อง (continuous rated power) ไม่เกิน 22 กิโลวัตต์ สําหรับใช้ในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เครื่องยนต์”

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.787-2551

ข้อความในฉลาก
1. ที่เครื่องยนต์ทุกเครื่อง
     1) แบบรุ่น
     2) กำลังต่อเนื่องที่กำหนด เป็นกิโลวัตต์ และกำลังม้า
     3) กำลังสูงสุด เป็นกิโลวัตต์ และกำลังม้า
     4) ความเร็วรอบที่กำหนด เป็นรอบต่อนาที
     5) อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังกำหนดต่อเนื่อง เป็นกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
     6) ปริมาตรช่วงชัก เป็น ลูกบาศก์เดซิเมตร
     7) หมายเลขเครื่องยนต์
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     9) ประเทศที่ทำ
     10) ชื่อผู้รับใบอนุญาต
2. ที่กล่องบรรจุเครื่องยนต์ทุกกล่อง
     1) แบบรุ่น
     2) กำลังต่อเนื่องที่กำหนด เป็นกิโลวัตต์ และกำลังม้า
     3) กำลังสูงสุด เป็นกิโลวัตต์ และกำลังม้า
     4) ความเร็วรอบที่กำหนด เป็นรอบต่อนาที
     5) อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังกำหนดต่อเนื่อง เป็นกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
     6) ปริมาตรช่วงชัก เป็น ลูกบาศก์เดซิเมตร
     7) หมายเลขเครื่องยนต์
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     9) ประเทศที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8408.10.10.001/C62
8408.10.10.801/C62
8408.20.10.001/C62
8408.20.10.801/C62
8408.20.21.001/C62
8408.90.10.001/C62
8408.90.10.801/C62
8408.90.91.001/C62
8408.90.91.801/C62
8408.90.92.001/C62
8408.90.99.001/C62
8408.90.99.801/C62