มอก. 1040-2541   น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ (วันที่มีผลบังคับใช้ 4 ส.ค. 48)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ ที่ใช้ใน ยานยนต์ทางบก และต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “น้ำมันเครื่อง” บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1040-2541

ข้อความในฉลาก
1. ที่ภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่องทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) คำว่า “น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ”
     2) ชื่อทางการค้า
     3) ปริมาตรสุทธิเป็น ลบ.ดม. (ลิตร)
     4) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     5) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่หีบห่อทุกหีบห่อที่บรรจุภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่องอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือ เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) คำว่า “น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ”
     2) ชื่อทางการค้า
     3) ปริมาตรสุทธิ เป็น ลบ.ดม. (ลิตร)
     4) จำนวน
     5) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     6) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 5   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1350
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
2710.19.46.001/LTR
3403.19.19.001/KGM
3403.99.19.001/KGM