มอก. 2779-2562   หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 29 มี.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมหลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่มีขั้วหลอดแบบ G5 และ G13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่มีขั้วหลอดแบบเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายในดวงโคมไฟฟ้า สามารถทำงานได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมหลอดแบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตดังนี้
 - กำลังไฟฟ้าที่กำหนด ไม่เกิน 125 W
 - แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ไม่เกิน 250 V
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2779-2562

ข้อความในฉลาก
การทำเครื่องหมายบนหลอด ที่หลอดทุกหลอดอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
และถาวร  ตัวอักษรและตัวเลขต้องมีขนาดอย่างต่ำ 2 mm สัญลักษณ์ต้องมีขนาดอย่างต่ำ 5 mm
 - ชื่อผู้ทำ โรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 - แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด หรือพิสัยแรงดันไฟฟ้า เป็นโวลต์ (V)
 - กำลังไฟฟ้าที่กำหนด เป็นวัตต์ (W)
 - ความถี่ที่กำหนดหรือพิสัยความถี่ เป็นเฮิรตซ์ หรือกิโลเฮิรตซ์ (Hz or kHz) 
 - หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่เหมาะกับการใช้ร่วมกับบัลลาสต์บางชนิดเท่านั้น (เช่น ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก) ต้องระบุสัญลักษณ์ดังแสดงในรูปที่ 1 และ/หรือรูปที่ 2 ตามมอก.2779-2562
 - หลอดแอลอีดีขั้วคู่ต้องระบุสารสนเทศดังต่อไปนี้ "หลอดนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานในดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินที่ออกแบบสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่" และแสดงสัญลักษณ์ดังรูปที่ 3 ตามมอก.2779-2562
 - ถ้าหลอดแอลอีดีขั้วคู่จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบที่เปลี่ยนแทนสตาร์ตเตอร์ หลอดนั้นต้องระบุการอ้างอิงชนิดของสตาร์ตเตอร์ทดแทนสำหรับแอลอีดี สตาร์ตเตอร์ทดแทนสำหรับแอลอีดีต้องระบุดังรูปที่ 4 ตามมอก.2779-2562
 - จัดให้มีสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าของฝุ่นและน้ำ สำหรับหลอดที่ควรใช้ในภาวะแห้งหรือในดวงโคมไฟฟ้าที่มีการป้องกัน ดังรูปที่ 5 ตาม มอก.2779-2562
 - พิสัยอุณหภูมิโดยรอบที่กำหนดของหลอด

การทำเครื่องหมายบนหลอด บนวัสดุห่อหุ้มชั้นถัดมา (หรือบรรจุภัณฑ์) หรือในคู่มือแนะนำ 
ผู้ทำหลอดต้องให้สารสนเทศเหล่านี้เพิ่มเติม บนวัสดุห่อหุ้มชั้นถัดมา หรือบนบรรจุภัณฑ์ หรือในคู่มือคำแนะนำ
คำอธิบายของรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามมอก.2779-2562 ให้แสดงไว้ในคู่มือคำแนะนำ
 - กระแสไฟฟ้าที่กำหนด เป็นแอมแปร์ (A)
 - ภาวะพิเศษหรือข้อจำกัดที่ต้องสังเกตดูในการทำงานของหลอด ตัวอย่างเช่น การทำงานกับวงจรหรี่แสง
  เมื่อหลอดไม่เหมาะสมสำหรับการหรี่แสง อาจใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 6 ตาม มอก.2779-2562

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1230
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.4 (ไฟฟ้าส่องสว่าง กำลัง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1040
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8539.52.90.000/C62