มอก. 2540-2554   รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8 (วันที่มีผลบังคับใช้ 8 ธ.ค. 55)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนด การทำคุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชัก ตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ผู้ทำ ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิง ดังนี้
    1.1 น้ำมันเบนซินและ/หรือน้ำมัน แก๊สโซฮอล์
    1.2 น้ำมันเบนซินและ/หรือน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ ร่วมกับก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียม เหลว
    1.3 พลังงานจากเชื้อเพลิงและจาก อุปกรณ์สะสมกำลัง/พลังงาน ไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่ ตัวเก็บ ประจุล้อช่วยแรง/เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า) ในการขับเคลื่อนทางกล ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "รถยนต์"
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะ รถยนต์นั่ง (รวมถึง รถยนต์ออฟโรด) รถยนต์บรรทุกและ รถยนต์นั่งที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์ บรรทุก
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับปริมาณ ของสารมลพิษ ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุม มลพิษ และระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ ควบคุมสารมลพิษ
4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึง
    4.1 รถยนต์ที่มีมวลเต็มอัตราบรรทุก น้อยกว่า 400 kg (กิโลกรัม) และ/หรือรถยนต์ที่มีความเร็ว ออกแบบสูงสุ ดน้อยกว่า 50 km/h (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
    4.2 รถยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์สู งสุด ของเครื่องยนต์นั้นๆ ไม่เกิน 15 kW (กิโลวัตต์) โดยรถยนต์นั่งมี มวลรถเปล่าไม่เกิน 400 kg และรถยนต์บรรทุกมีมวลรถ เปล่า ไม่เกิน 550 kg
    4.3 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด ระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่มี มวลเต็มอัตราบรรทุกมากกว่า 3,500 kg
5. น้ำมันเบนซินในมาตรฐานนี้ให้รวมถึง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E -10 ที่เป็นไปตาม ประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
6. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในมาตรฐานนี้ ครอบคลุมถึงน้ำมันที่มีส่วนผสม ระหว่างน้ำมันเบนซินและเอทานอล เป็นส่วนผสมสูงสุดได้ถึงรอยละ 85 ทั้งนี้ไม่รวมถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E -10 ที่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจ พลังงาน
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของ ผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.2540-2554

ข้อความในฉลาก
1. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือในบริเวณห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์ทุกคัน อย่างต้องมีเลข อักษรหรือ
เครื่องหมายแจ้งรุ่น (model) ของเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร
2. ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของช่องเติมน้ำมันต้องมีอักษรหรือสัญลักษณ์ระบุชนิดเชื้อเพลิงที่ผู้ทำแนะนำให้ใช้ในกรณีที่ใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 4   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1140
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.5 (เครื่องกล ยานยนต์)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1050
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8702.30.50.000/C62
8702.40.50.000/C62
8702.90.40.000/C62
8702.90.71.000/C62
8702.90.79.000/C62
8703.21.43.000/C62
8703.21.44.000/C62
8703.21.45.000/C62
8703.21.51.000/C62
8703.21.59.000/C62
8703.21.99.000/C62
8703.22.43.000/C62
8703.22.44.000/C62
8703.22.45.000/C62
8703.22.46.000/C62
8703.22.47.000/C62
8703.22.51.000/C62
8703.22.59.000/C62
8703.22.90.000/C62
8703.23.51.000/C62
8703.23.52.000/C62
8703.23.53.000/C62
8703.23.54.000/C62
8703.23.55.000/C62
8703.23.56.000/C62
8703.23.57.000/C62
8703.23.58.000/C62
8703.23.61.000/C62
8703.23.62.000/C62
8703.23.63.000/C62
8703.23.64.000/C62
8703.23.65.000/C62
    8703.23.66.000/C62
8703.23.67.000/C62
8703.23.68.000/C62
8703.23.71.000/C62
8703.23.72.000/C62
8703.23.73.000/C62
8703.23.74.000/C62
8703.24.41.000/C62
8703.24.42.000/C62
8703.24.43.000/C62
8703.24.44.000/C62
8703.24.45.000/C62
8703.24.49.000/C62
8703.24.51.000/C62
8703.24.59.000/C62
8703.24.61.000/C62
8703.24.69.000/C62
8703.33.40.999/KGM
8703.40.34.000/C62
8703.40.35.000/C62
8703.40.36.000/C62
8703.40.41.000/C62
8703.40.42.000/C62
8703.40.43.000/C62
8703.40.44.000/C62
8703.40.45.000/C62
8703.40.46.000/C62
8703.40.47.000/C62
8703.40.51.000/C62
8703.40.52.000/C62
8703.40.53.000/C62
8703.40.54.000/C62
    8703.40.55.000/C62
8703.40.56.000/C62
8703.40.57.000/C62
8703.40.58.000/C62
8703.40.61.000/C62
8703.40.62.000/C62
8703.40.63.000/C62
8703.40.64.000/C62
8703.40.65.000/C62
8703.40.66.000/C62
8703.40.67.000/C62
8703.40.68.000/C62
8703.40.71.000/C62
8703.40.72.000/C62
8703.40.73.000/C62
8703.40.74.000/C62
8703.40.75.000/C62
8703.40.76.000/C62
8703.40.77.000/C62
8703.40.81.000/C62
8703.40.82.000/C62
8703.40.83.000/C62
8703.40.84.000/C62
8703.40.85.000/C62
8703.40.86.000/C62
8703.40.87.000/C62
8703.40.91.000/C62
8703.40.92.000/C62
8703.40.93.000/C62
8703.40.94.000/C62
8703.40.95.000/C62
8703.40.96.000/C62
    8703.40.97.000/C62
8703.40.98.000/C62
8703.60.34.000/C62
8703.60.35.000/C62
8703.60.36.000/C62
8703.60.41.000/C62
8703.60.42.000/C62
8703.60.43.000/C62
8703.60.44.000/C62
8703.60.45.000/C62
8703.60.46.000/C62
8703.60.47.000/C62
8703.60.51.000/C62
8703.60.52.000/C62
8703.60.53.000/C62
8703.60.54.000/C62
8703.60.55.000/C62
8703.60.56.000/C62
8703.60.57.000/C62
8703.60.58.000/C62
8703.60.61.000/C62
8703.60.62.000/C62
8703.60.63.000/C62
8703.60.64.000/C62
8703.60.65.000/C62
8703.60.66.000/C62
8703.60.67.000/C62
8703.60.68.000/C62
8703.60.71.000/C62
8703.60.72.000/C62
8703.60.73.000/C62
8703.60.74.000/C62
    8703.60.75.000/C62
8703.60.76.000/C62
8703.60.77.000/C62
8703.60.81.000/C62
8703.60.82.000/C62
8703.60.83.000/C62
8703.60.84.000/C62
8703.60.85.000/C62
8703.60.86.000/C62
8703.60.87.000/C62
8703.60.91.000/C62
8703.60.92.000/C62
8703.60.93.000/C62
8703.60.94.000/C62
8703.60.95.000/C62
8703.60.96.000/C62
8703.60.97.000/C62
8703.60.98.000/C62
8703.90.93.000/C62
8703.90.94.000/C62
8703.90.95.000/C62
8703.90.96.000/C62
8703.90.97.000/C62
8703.90.98.000/C62
8703.90.99.000/C62
8704.31.26.000/C62
8704.31.29.000/C62
8704.32.29.000/C62
8704.51.26.000/C62