มอก. 2140-2560   เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 10 เม.ย. 64)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพและสัญลักษณ์มวลพื้นฐาน มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบทางเคมีคุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ เหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ที่ใช้ทำโครงสร้างตัวถังและชิ้นส่วนรถยนต์
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงเหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด สำหรับงานอื่นๆ ที่ได้กำหนดเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว หรือเหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ที่เป็นไปตามมาตรฐานอื่นใดซึ่งระบุสมบัติ แตกต่างไปจากที่กำหนดในมาตรฐานนี้
          ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มี 22 ชั้นคุณภาพ CRA260M*, CRA340, CRA370, CRA390, CRA440, CRA490, CRA540, CRA590, CRA490L, CRA540L, CRA590L, CRA780L, CRA980L, CRA1180L*, CRA270BH*, CRA340BH, CRA440H*, CRA590H, CRA340D*, CRA370D*, CRA390D*, CRA440D*
          พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็กแผ่น ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้พิจารณา รายละเอียดตาม มอก.2140-2560

ข้อความในฉลาก
1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นแถบทุกม้วน และที่มัดของเหล็กแผ่นตัดทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลข
อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่ลบเลือน และ/หรือหลุดลอกง่าย
     1) ชนิด ลักษณะขอบชั้นคุณภาพ เช่น เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดเย็น ขอบรีด CRA 440
     2) หมายเลขการหลอม หรือ รหัสรุ่นที่ทำ
     3) ความหนา × ความกว้าง × ความยาว เป็น มิลลิเมตร × มิลลิเมตร × มิลลิเมตร กรณีเหล็กแผ่นม้วนหรือ)
(เหล็กแผ่นแถบ ไม่ต้องระบุความยาว
     4) มวล เป็นกิโลกรัม
     5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     6) ประเทศที่ทำ
2. กรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1110
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7209.15.00.011/KGM
7209.15.00.012/KGM
7209.15.00.013/KGM
7209.15.00.021/KGM
7209.15.00.022/KGM
7209.15.00.023/KGM
7209.15.00.024/KGM
7209.15.00.031/KGM
7209.15.00.032/KGM
7209.15.00.033/KGM
7209.15.00.034/KGM
7209.15.00.035/KGM
7209.15.00.036/KGM
7209.15.00.041/KGM
7209.15.00.042/KGM
7209.15.00.043/KGM
7209.15.00.044/KGM
7209.15.00.045/KGM
7209.15.00.051/KGM
7209.15.00.052/KGM
7209.15.00.053/KGM
7209.15.00.090/KGM
7209.16.10.010/KGM
7209.16.10.021/KGM
7209.16.10.022/KGM
7209.16.10.031/KGM
7209.16.10.032/KGM
7209.16.10.033/KGM
7209.16.10.041/KGM
7209.16.10.042/KGM
7209.16.10.043/KGM
7209.16.10.051/KGM
7209.16.10.052/KGM
7209.16.10.090/KGM
7209.16.90.011/KGM
7209.16.90.012/KGM
7209.16.90.021/KGM
7209.16.90.022/KGM
7209.16.90.023/KGM
7209.16.90.024/KGM
7209.16.90.031/KGM
7209.16.90.032/KGM
7209.16.90.033/KGM
7209.16.90.034/KGM
7209.16.90.035/KGM
7209.16.90.036/KGM
7209.16.90.041/KGM
7209.16.90.042/KGM
7209.16.90.043/KGM
7209.16.90.044/KGM
7209.16.90.045/KGM
7209.16.90.051/KGM
7209.16.90.052/KGM
7209.16.90.053/KGM
7209.16.90.090/KGM
7209.17.10.011/KGM
7209.17.10.012/KGM
7209.17.10.013/KGM
7209.17.10.014/KGM
7209.17.10.015/KGM
7209.17.10.021/KGM
7209.17.10.022/KGM
7209.17.10.031/KGM
7209.17.10.032/KGM
7209.17.10.033/KGM
7209.17.10.041/KGM
7209.17.10.042/KGM
7209.17.10.043/KGM
7209.17.10.051/KGM
7209.17.10.052/KGM
7209.17.10.060/KGM
7209.17.10.090/KGM
7209.17.90.011/KGM
7209.17.90.012/KGM
7209.17.90.013/KGM
7209.17.90.014/KGM
7209.17.90.015/KGM
7209.17.90.016/KGM
7209.17.90.017/KGM
7209.17.90.018/KGM
7209.17.90.021/KGM
7209.17.90.022/KGM
7209.17.90.023/KGM
7209.17.90.024/KGM
7209.17.90.031/KGM
7209.17.90.032/KGM
7209.17.90.033/KGM
7209.17.90.034/KGM
7209.17.90.035/KGM
7209.17.90.036/KGM
7209.17.90.041/KGM
7209.17.90.042/KGM
7209.17.90.043/KGM
7209.17.90.044/KGM
7209.17.90.045/KGM
7209.17.90.051/KGM
    7209.17.90.052/KGM
7209.17.90.053/KGM
7209.17.90.061/KGM
7209.17.90.062/KGM
7209.17.90.090/KGM
7209.18.91.011/KGM
7209.18.91.012/KGM
7209.18.91.013/KGM
7209.18.91.014/KGM
7209.18.91.015/KGM
7209.18.91.021/KGM
7209.18.91.022/KGM
7209.18.91.031/KGM
7209.18.91.032/KGM
7209.18.91.033/KGM
7209.18.91.041/KGM
7209.18.91.042/KGM
7209.18.91.043/KGM
7209.18.91.051/KGM
7209.18.91.052/KGM
7209.18.91.061/KGM
7209.18.91.062/KGM
7209.18.91.090/KGM
7209.18.99.011/KGM
7209.18.99.012/KGM
7209.18.99.013/KGM
7209.18.99.014/KGM
7209.18.99.015/KGM
7209.18.99.016/KGM
7209.18.99.017/KGM
7209.18.99.018/KGM
7209.18.99.019/KGM
7209.18.99.020/KGM
7209.18.99.021/KGM
7209.18.99.022/KGM
7209.18.99.023/KGM
7209.18.99.024/KGM
7209.18.99.025/KGM
7209.18.99.026/KGM
7209.18.99.027/KGM
7209.18.99.031/KGM
7209.18.99.032/KGM
7209.18.99.033/KGM
7209.18.99.034/KGM
7209.18.99.041/KGM
7209.18.99.042/KGM
7209.18.99.043/KGM
7209.18.99.044/KGM
7209.18.99.045/KGM
7209.18.99.051/KGM
7209.18.99.052/KGM
7209.18.99.053/KGM
7209.18.99.054/KGM
7209.18.99.061/KGM
7209.18.99.062/KGM
7209.18.99.063/KGM
7209.18.99.071/KGM
7209.18.99.090/KGM
7209.25.00.011/KGM
7209.25.00.012/KGM
7209.25.00.013/KGM
7209.25.00.021/KGM
7209.25.00.022/KGM
7209.25.00.023/KGM
7209.25.00.024/KGM
7209.25.00.031/KGM
7209.25.00.032/KGM
7209.25.00.033/KGM
7209.25.00.034/KGM
7209.25.00.035/KGM
7209.25.00.036/KGM
7209.25.00.041/KGM
7209.25.00.042/KGM
7209.25.00.043/KGM
7209.25.00.044/KGM
7209.25.00.045/KGM
7209.25.00.051/KGM
7209.25.00.052/KGM
7209.25.00.053/KGM
7209.25.00.090/KGM
7209.26.10.010/KGM
7209.26.10.021/KGM
7209.26.10.022/KGM
7209.26.10.031/KGM
7209.26.10.032/KGM
7209.26.10.033/KGM
7209.26.10.041/KGM
7209.26.10.042/KGM
7209.26.10.043/KGM
7209.26.10.051/KGM
7209.26.10.052/KGM
7209.26.10.090/KGM
7209.26.90.011/KGM
7209.26.90.012/KGM
7209.26.90.021/KGM
7209.26.90.022/KGM
    7209.26.90.023/KGM
7209.26.90.024/KGM
7209.26.90.031/KGM
7209.26.90.032/KGM
7209.26.90.033/KGM
7209.26.90.034/KGM
7209.26.90.035/KGM
7209.26.90.036/KGM
7209.26.90.041/KGM
7209.26.90.042/KGM
7209.26.90.043/KGM
7209.26.90.044/KGM
7209.26.90.045/KGM
7209.26.90.051/KGM
7209.26.90.052/KGM
7209.26.90.053/KGM
7209.26.90.090/KGM
7209.27.10.011/KGM
7209.27.10.012/KGM
7209.27.10.013/KGM
7209.27.10.014/KGM
7209.27.10.015/KGM
7209.27.10.021/KGM
7209.27.10.022/KGM
7209.27.10.031/KGM
7209.27.10.032/KGM
7209.27.10.033/KGM
7209.27.10.041/KGM
7209.27.10.042/KGM
7209.27.10.043/KGM
7209.27.10.051/KGM
7209.27.10.052/KGM
7209.27.10.060/KGM
7209.27.10.090/KGM
7209.27.90.011/KGM
7209.27.90.012/KGM
7209.27.90.013/KGM
7209.27.90.014/KGM
7209.27.90.015/KGM
7209.27.90.016/KGM
7209.27.90.017/KGM
7209.27.90.018/KGM
7209.27.90.021/KGM
7209.27.90.022/KGM
7209.27.90.023/KGM
7209.27.90.024/KGM
7209.27.90.031/KGM
7209.27.90.032/KGM
7209.27.90.033/KGM
7209.27.90.034/KGM
7209.27.90.035/KGM
7209.27.90.036/KGM
7209.27.90.041/KGM
7209.27.90.042/KGM
7209.27.90.043/KGM
7209.27.90.044/KGM
7209.27.90.045/KGM
7209.27.90.051/KGM
7209.27.90.052/KGM
7209.27.90.053/KGM
7209.27.90.061/KGM
7209.27.90.062/KGM
7209.27.90.090/KGM
7209.28.10.011/KGM
7209.28.10.012/KGM
7209.28.10.013/KGM
7209.28.10.014/KGM
7209.28.10.015/KGM
7209.28.10.021/KGM
7209.28.10.022/KGM
7209.28.10.031/KGM
7209.28.10.032/KGM
7209.28.10.033/KGM
7209.28.10.041/KGM
7209.28.10.042/KGM
7209.28.10.043/KGM
7209.28.10.051/KGM
7209.28.10.052/KGM
7209.28.10.061/KGM
7209.28.10.062/KGM
7209.28.10.090/KGM
7209.28.90.011/KGM
7209.28.90.012/KGM
7209.28.90.013/KGM
7209.28.90.014/KGM
7209.28.90.015/KGM
7209.28.90.016/KGM
7209.28.90.017/KGM
7209.28.90.018/KGM
7209.28.90.019/KGM
7209.28.90.020/KGM
7209.28.90.021/KGM
7209.28.90.022/KGM
7209.28.90.023/KGM
7209.28.90.024/KGM
7209.28.90.025/KGM
    7209.28.90.026/KGM
7209.28.90.027/KGM
7209.28.90.031/KGM
7209.28.90.032/KGM
7209.28.90.033/KGM
7209.28.90.034/KGM
7209.28.90.041/KGM
7209.28.90.042/KGM
7209.28.90.043/KGM
7209.28.90.051/KGM
7209.28.90.052/KGM
7209.28.90.053/KGM
7209.28.90.054/KGM
7209.28.90.061/KGM
7209.28.90.062/KGM
7209.28.90.063/KGM
7209.28.90.071/KGM
7209.28.90.072/KGM
7209.28.90.090/KGM
7209.90.90.000/KGM
7211.23.10.011/KGM
7211.23.10.021/KGM
7211.23.10.031/KGM
7211.23.10.041/KGM
7211.23.10.051/KGM
7211.23.10.090/KGM
7211.23.20.011/KGM
7211.23.20.012/KGM
7211.23.20.013/KGM
7211.23.20.014/KGM
7211.23.20.015/KGM
7211.23.20.021/KGM
7211.23.20.022/KGM
7211.23.20.031/KGM
7211.23.20.041/KGM
7211.23.20.042/KGM
7211.23.20.043/KGM
7211.23.20.044/KGM
7211.23.20.045/KGM
7211.23.20.051/KGM
7211.23.20.061/KGM
7211.23.20.090/KGM
7211.23.30.011/KGM
7211.23.30.012/KGM
7211.23.30.021/KGM
7211.23.30.022/KGM
7211.23.30.031/KGM
7211.23.30.041/KGM
7211.23.30.051/KGM
7211.23.30.061/KGM
7211.23.30.090/KGM
7211.23.90.011/KGM
7211.23.90.012/KGM
7211.23.90.013/KGM
7211.23.90.014/KGM
7211.23.90.015/KGM
7211.23.90.021/KGM
7211.23.90.022/KGM
7211.23.90.031/KGM
7211.23.90.041/KGM
7211.23.90.042/KGM
7211.23.90.043/KGM
7211.23.90.044/KGM
7211.23.90.045/KGM
7211.23.90.051/KGM
7211.23.90.061/KGM
7211.23.90.090/KGM
7211.29.10.011/KGM
7211.29.10.021/KGM
7211.29.10.090/KGM
7211.29.20.011/KGM
7211.29.20.012/KGM
7211.29.20.013/KGM
7211.29.20.014/KGM
7211.29.20.015/KGM
7211.29.20.021/KGM
7211.29.20.022/KGM
7211.29.20.041/KGM
7211.29.20.042/KGM
7211.29.20.043/KGM
7211.29.20.044/KGM
7211.29.20.045/KGM
7211.29.20.061/KGM
7211.29.20.090/KGM
7211.29.30.011/KGM
7211.29.30.012/KGM
7211.29.30.021/KGM
7211.29.30.022/KGM
7211.29.30.061/KGM
7211.29.30.090/KGM
7211.29.90.011/KGM
7211.29.90.012/KGM
7211.29.90.013/KGM
7211.29.90.014/KGM
7211.29.90.015/KGM
7211.29.90.021/KGM
    7211.29.90.022/KGM
7211.29.90.041/KGM
7211.29.90.042/KGM
7211.29.90.043/KGM
7211.29.90.044/KGM
7211.29.90.045/KGM
7211.29.90.061/KGM
7211.29.90.090/KGM
7211.90.11.000/KGM
7211.90.12.000/KGM
7211.90.14.000/KGM
7211.90.19.000/KGM
7211.90.91.000/KGM
7211.90.99.000/KGM
7225.50.90.010/KGM
7225.50.90.013/KGM
7225.50.90.014/KGM
7225.50.90.015/KGM
7225.50.90.016/KGM
7225.50.90.017/KGM
7225.50.90.018/KGM
7225.50.90.019/KGM
7225.50.90.021/KGM
7225.50.90.022/KGM
7225.50.90.023/KGM
7225.50.90.024/KGM
7225.50.90.031/KGM
7225.50.90.032/KGM
7225.50.90.033/KGM
7225.50.90.034/KGM
7225.50.90.035/KGM
7225.50.90.036/KGM
7225.50.90.037/KGM
7225.50.90.038/KGM
7225.50.90.041/KGM
7225.50.90.042/KGM
7225.50.90.043/KGM
7225.50.90.049/KGM
7225.50.90.051/KGM
7225.50.90.052/KGM
7225.50.90.053/KGM
7225.50.90.054/KGM
7225.50.90.055/KGM
7225.50.90.056/KGM
7225.50.90.057/KGM
7225.50.90.058/KGM
7225.50.90.061/KGM
7225.50.90.062/KGM
7225.50.90.063/KGM
7225.50.90.064/KGM
7225.50.90.071/KGM
7225.50.90.072/KGM
7225.50.90.073/KGM
7225.50.90.074/KGM
7225.50.90.075/KGM
7225.50.90.076/KGM
7225.50.90.077/KGM
7225.50.90.078/KGM
7225.50.90.081/KGM
7225.50.90.082/KGM
7225.50.90.083/KGM
7225.50.90.084/KGM
7225.50.90.089/KGM
7225.50.90.090/KGM
7226.92.90.011/KGM
7226.92.90.012/KGM
7226.92.90.013/KGM
7226.92.90.014/KGM
7226.92.90.015/KGM
7226.92.90.021/KGM
7226.92.90.022/KGM
7226.92.90.023/KGM
7226.92.90.024/KGM
7226.92.90.025/KGM
7226.92.90.026/KGM
7226.92.90.027/KGM
7226.92.90.028/KGM
7226.92.90.029/KGM
7226.92.90.031/KGM
7226.92.90.032/KGM
7226.92.90.033/KGM
7226.92.90.034/KGM
7226.92.90.035/KGM
7226.92.90.041/KGM
7226.92.90.042/KGM
7226.92.90.043/KGM
7226.92.90.044/KGM
7226.92.90.045/KGM
7226.92.90.046/KGM
7226.92.90.047/KGM
7226.92.90.048/KGM
7226.92.90.090/KGM