มอก. 2223-2558   เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป (วันที่มีผลบังคับใช้ 20 มี.ค. 60)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้านเดียวหรือทั้งสองด้านโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นแผ่น ม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด ที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นความหนาไม่เกิน 2.30 mm เท่านั้น หรืออาจนำไปผ่าน กระบวนการเคลือบทางเคมีการอาบน้ำมัน เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานมากขึ้น
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้านเดียวหรือทั้งสองด้านโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ที่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นที่เป็นไปตาม มอก.2140
       ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มี 5 ชั้นคุณภาพ SECC, SECD, SECE, SECF, SECG
          พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็กแผ่น ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้พิจารณา รายละเอียดตาม มอก.2223-2558

ข้อความในฉลาก
1. ที่ม้วนของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแผ่นม้วนและแผ่นแถบทุกม้วน และที่มัดของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
แผ่นตัดทุกมัด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
ไม่ลบเลือน และ/หรือหลุดลอกง่าย
     1) สัญลักษณ์แสดงชั้นคุณภาพ การเคลือบทางเคมี การอาบน้ำมัน และมวลสังกะสีที่เคลือบ
         (บนผิวด้านเคลือบแต่ละด้าน) เช่น SECC-P-O E16/E32
         หมายเหตุ
         - SECC คือ ชั้นคุณภาพ
         - P คือ การเคลือบทางเคมี
         - คือ การอาบน้ำมัน
         - E16/E32 คือ มวลสังกะสีที่เคลือบ (ผิวเคลือบสองด้านไม่เท่ากัน)
     2) ความหนาระบุxความกว้างxความยาว เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร (กรณีแผ่นม้วนหรือแผ่นแถบ
         ไม่ต้องระบุความยาว)
     3) สัญลักษณ์ระบุสำหรับเหล็กแผ่นที่ตัดผ่าน หรือไม่ผ่านการยืดแบน
     4) มวล เป็นกิโลกรัม หรือจำนวนแผ่น
     5) เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     7) ประเทศที่ทำ
2. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1110
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7210.30.11.011/KGM
7210.30.11.012/KGM
7210.30.11.090/KGM
7210.30.12.011/KGM
7210.30.12.012/KGM
7210.30.12.090/KGM
7210.30.19.011/KGM
7210.30.19.012/KGM
7210.30.19.090/KGM
7210.30.91.011/KGM
7210.30.91.012/KGM
7210.30.91.090/KGM
    7210.30.99.090/KGM
7212.20.10.011/KGM
7212.20.10.012/KGM
7212.20.10.090/KGM
7212.20.20.011/KGM
7212.20.20.012/KGM
7212.20.20.090/KGM
7212.20.90.011/KGM
7212.20.90.012/KGM
7212.20.90.090/KGM
7225.91.90.000/KGM