มอก. 420-2540   ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (วันที่มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค. 46)
ขอบข่าย
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดชนิด แบบและประเภท ขนาด ส่วนประกอบทางเคมีและการทำคุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะลวดเหล็กกล้าตีเกลียวชนิด 2 เส้น ชนิด 3 เส้น ชนิด 7 เส้น และชนิด 19 เส้น ประเภทความผ่อนคลายธรรมดาและประเภทความผ่อนคลายต่ำ

          พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติของเหล็กลวด ความหนา ความกว้าง ความยาว ส่วนประกอบทางเคมี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนหรือความต้านแรงดึง สมบัติเชิงกล บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้พิจารณารายละเอียดตาม มอก.420-2540

ข้อความในฉลาก
1. ที่ลวดตีเกลียวทุกขดต้องมีป้ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
      1) ชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาอังกฤษว่า "PC STRAND"
      2) ชนิดและแบบของลวดตีเกลียว
      3) เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
      4) ความทนแรงดึงระบุ
      5) ประเภทความผ่อนคลาย ดังนี้
            - Relax 1 สำหรับประเภทความผ่อนคลายธรรมดา
            - Relax 2 สำหรับประเภทความผ่อนคลายต่ำ
      6) ทิศทางการตีเกลียว
      7) น้ำหนักสุทธิของขดเป็นกิโลกรัม
      8) หมายเลขของขด
      9) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
* ตัวอย่าง *
PC Strand - 7 wire ordinary - 12.7 - 1860 - Relax 2 - right หมายถึง ลวดตีเกลียวชนิด 7 เส้น แบบธรรมดา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 12.7 มม. ความทนแรงดึงระบุ 1860 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ประเภทความผ่อนคลายต่ำ ทิศทางการตีเกลียวขวา
2. ที่วัสดุหุ้มห่อลวดตีเกลียวทุกขด อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดตามข้อ 1
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1160
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.1 (โยธา และเหล็ก)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1010
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7213.10.10.010/KGM
7213.10.10.020/KGM
7213.10.10.030/KGM
7213.10.10.040/KGM
7213.10.10.050/KGM
7213.10.10.060/KGM
7213.10.10.070/KGM
7213.10.10.090/KGM
7213.10.90.010/KGM
7213.10.90.020/KGM
7213.10.90.030/KGM
7213.10.90.040/KGM
7213.10.90.050/KGM
7213.10.90.060/KGM
7213.10.90.070/KGM
7213.10.90.090/KGM
7213.20.00.000/KGM
7213.91.10.000/KGM
7213.91.20.000/KGM
7213.91.30.018/KGM
7213.91.30.019/KGM
7213.91.30.020/KGM
7213.91.30.021/KGM
7213.91.30.022/KGM
7213.91.30.027/KGM
7213.91.30.028/KGM
7213.91.30.029/KGM
7213.91.30.030/KGM
7213.91.30.031/KGM
7213.91.30.090/KGM
7213.91.90.010/KGM
7213.91.90.011/KGM
7213.91.90.012/KGM
7213.91.90.013/KGM
7213.91.90.014/KGM
7213.91.90.015/KGM
7213.91.90.016/KGM
7213.91.90.017/KGM
7213.91.90.018/KGM
7213.91.90.019/KGM
7213.91.90.020/KGM
7213.91.90.021/KGM
7213.91.90.022/KGM
7213.91.90.023/KGM
7213.91.90.024/KGM
7213.91.90.025/KGM
7213.91.90.026/KGM
7213.91.90.027/KGM
7213.91.90.028/KGM
7213.91.90.029/KGM
    7213.91.90.030/KGM
7213.91.90.031/KGM
7213.91.90.032/KGM
7213.91.90.033/KGM
7213.91.90.034/KGM
7213.91.90.035/KGM
7213.91.90.090/KGM
7213.99.10.000/KGM
7213.99.20.000/KGM
7213.99.90.000/KGM
7214.10.11.011/KGM
7214.10.11.012/KGM
7214.10.11.013/KGM
7214.10.11.014/KGM
7214.10.11.015/KGM
7214.10.11.016/KGM
7214.10.11.017/KGM
7214.10.11.018/KGM
7214.10.11.019/KGM
7214.10.11.020/KGM
7214.10.11.021/KGM
7214.10.11.090/KGM
7214.10.21.000/KGM
7214.20.31.000/KGM
7214.20.39.000/KGM
7214.20.41.000/KGM
7214.20.49.000/KGM
7214.20.51.000/KGM
7214.20.59.000/KGM
7214.20.61.000/KGM
7214.20.69.000/KGM
7214.30.10.000/KGM
7214.30.90.000/KGM
7214.99.91.000/KGM
7214.99.92.000/KGM
7214.99.93.000/KGM
7214.99.99.000/KGM
7215.10.10.000/KGM
7215.50.91.000/KGM
7215.50.99.010/KGM
7215.50.99.011/KGM
7215.50.99.012/KGM
7215.50.99.013/KGM
7215.50.99.014/KGM
7215.50.99.015/KGM
7215.50.99.016/KGM
7215.50.99.017/KGM
7215.50.99.018/KGM
7215.50.99.019/KGM
7215.50.99.020/KGM
    7215.50.99.021/KGM
7215.50.99.090/KGM
7215.90.10.000/KGM
7215.90.91.000/KGM
7217.10.10.000/KGM
7217.10.22.011/KGM
7217.10.22.012/KGM
7217.10.22.013/KGM
7217.10.22.014/KGM
7217.10.22.015/KGM
7217.10.22.016/KGM
7217.10.22.090/KGM
7217.10.29.000/KGM
7217.10.32.011/KGM
7217.10.32.012/KGM
7217.10.32.013/KGM
7217.10.32.014/KGM
7217.10.32.015/KGM
7217.10.32.016/KGM
7217.10.32.090/KGM
7217.10.33.000/KGM
7217.10.39.000/KGM
7217.90.10.000/KGM
7217.90.90.000/KGM
7227.10.00.000/KGM
7227.20.00.000/KGM
7227.90.10.011/KGM
7227.90.10.012/KGM
7227.90.10.013/KGM
7227.90.10.032/KGM
7227.90.10.039/KGM
7227.90.10.042/KGM
7227.90.10.049/KGM
7227.90.10.052/KGM
7227.90.10.063/KGM
7227.90.10.090/KGM
7227.90.90.010/KGM
7227.90.90.021/KGM
7227.90.90.022/KGM
7227.90.90.023/KGM
7227.90.90.024/KGM
7227.90.90.030/KGM
7227.90.90.031/KGM
7227.90.90.032/KGM
7227.90.90.033/KGM
7227.90.90.034/KGM
7227.90.90.035/KGM
7227.90.90.039/KGM
7227.90.90.040/KGM
7227.90.90.041/KGM
    7227.90.90.043/KGM
7227.90.90.044/KGM
7227.90.90.045/KGM
7227.90.90.046/KGM
7227.90.90.049/KGM
7227.90.90.050/KGM
7227.90.90.051/KGM
7227.90.90.052/KGM
7227.90.90.053/KGM
7227.90.90.054/KGM
7227.90.90.055/KGM
7227.90.90.056/KGM
7227.90.90.059/KGM
7227.90.90.060/KGM
7227.90.90.061/KGM
7227.90.90.062/KGM
7227.90.90.063/KGM
7227.90.90.064/KGM
7227.90.90.065/KGM
7227.90.90.066/KGM
7227.90.90.067/KGM
7227.90.90.068/KGM
7227.90.90.069/KGM
7227.90.90.070/KGM
7227.90.90.071/KGM
7227.90.90.072/KGM
7227.90.90.073/KGM
7227.90.90.074/KGM
7227.90.90.079/KGM
7227.90.90.090/KGM
7228.10.10.000/KGM
7228.20.11.000/KGM
7228.20.19.000/KGM
7228.30.10.010/KGM
7228.30.10.011/KGM
7228.30.10.012/KGM
7228.30.10.013/KGM
7228.30.10.014/KGM
7228.30.10.015/KGM
7228.30.10.016/KGM
7228.30.10.017/KGM
7228.30.10.018/KGM
7228.30.10.019/KGM
7228.30.10.020/KGM
7228.30.10.021/KGM
7228.30.10.022/KGM
7228.30.10.023/KGM
7228.30.10.024/KGM
7228.30.10.029/KGM
7228.30.10.030/KGM
    7228.30.10.031/KGM
7228.30.10.032/KGM
7228.30.10.033/KGM
7228.30.10.034/KGM
7228.30.10.035/KGM
7228.30.10.036/KGM
7228.30.10.037/KGM
7228.30.10.038/KGM
7228.30.10.039/KGM
7228.30.10.040/KGM
7228.30.10.041/KGM
7228.30.10.042/KGM
7228.30.10.043/KGM
7228.30.10.044/KGM
7228.30.10.049/KGM
7228.30.10.090/KGM
7228.30.90.000/KGM
7228.40.10.010/KGM
7228.40.10.011/KGM
7228.40.10.012/KGM
7228.40.10.013/KGM
7228.40.10.014/KGM
7228.40.10.015/KGM
7228.40.10.016/KGM
7228.40.10.017/KGM
7228.40.10.018/KGM
7228.40.10.019/KGM
7228.40.10.020/KGM
7228.40.10.021/KGM
7228.40.10.090/KGM
7228.40.90.000/KGM
7228.50.10.000/KGM
7228.50.90.000/KGM
7228.60.10.000/KGM
7228.60.90.000/KGM
7229.20.00.000/KGM
7229.90.21.000/KGM
7229.90.29.000/KGM
7229.90.30.000/KGM
7229.90.91.000/KGM
7229.90.99.000/KGM
7312.10.10.000/KGM
7312.10.91.001/KGM
7312.10.91.002/KGM
7312.10.91.003/KGM
7312.10.91.004/KGM
7312.10.91.090/KGM
7312.10.99.000/KGM