มอก. 880-2560   กระจกโฟลตใส (วันที่มีผลบังคับใช้ 6 เม.ย. 63)
ขอบข่าย
         ผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมเฉพาะกระจกโฟลตใส (clear float glass) ไม่มีสี ชั้นคุณภาพทั่วไปและชั้นคุณภาพพิเศษ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหลอมทรายแก้วและส่วนผสมอื่น ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1400 oC แล้วขึ้นรูปเป็นแผ่น โดยให้น้ำแก้วลอยตัวบนดีบุกซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ 800 oC โดยปกติจะมีลักษณะโปร่งใส (transparent) ไม่มีสี

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 880-2560

ข้อความในฉลาก
1. ที่กระจกโฟลตใสทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน
      1) สัญลักษณ์และความหนา
      2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
           กรณีมีความหนา ≤ 2 มม. ไม่ต้องติดเครื่องหมายและฉลาก
2. ที่ภาชนะบรรจุกระจกโฟลตใส
      1) คำว่า “กระจกโฟลตใส”
      2) ชั้นคุณภาพ สัญลักษณ์และความหนา (มิลลิเมตร)
      3) ขนาด (กว้าง x ยาว) (มิลลิเมตร)
      4) จำนวน (แผ่น)
      5) มวลสุทธิของกระจกในภาชนะบรรจุ (กิโลกรัม)
      6) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
      7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
      8) ประเทศที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1130
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7005.21.10.000/KGM
7005.21.90.001/KGM
7005.21.90.090/KGM
7005.29.10.000/KGM
7005.29.90.001/KGM
7005.29.90.090/KGM