มอก. 965-2560   กระจกเทมเปอร์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 5 เม.ย. 63)
ขอบข่าย
       มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะกระจกเทมเปอร์
       กระจกเทมเปอร์(tempered glass) หมายถึงผลิตภัณฑ์กระจกชั้นเดียวที่นำมาปรับปรุงสมบัติด้วยกรรมวิธีอบด้วยความร้อนจนเกิดความเค้นอัด (compressive stress) ที่ผิวและแรงดึงที่หน้าตัดของแผ่นกระจกในปริมาณที่สมดุลกัน เมื่อมีปริมาณแรงมากพอมากระทำที่จุดใดๆ ของกระจก กระจกทั้ง แผ่นจะแตกเป็นเม็ดหรือเป็นชิ้น มีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตกระจกเทมเปอร์
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.965-2560

ข้อความในฉลาก
1. ที่กระจกเทมเปอร์ทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน
      1) สัญลักษณ์และความหนา
      2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่ภาชนะบรรจุกระจกเทมเปอร์ทุก
      1) คำว่า “กระจกเทมเปอร์”
      2) ประเภท ชนิด สัญลักษณ์ และความหนา (มิลลิเมตร)
      3) ขนาด (กว้าง x ยาว) (มิลลิเมตร)
      4) จำนวน (แผ่น)
      5) มวลสุทธิของกระจกในภาชนะบรรจุ (กิโลกรัม)
      6) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
      7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
      8) ประเทศที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1130
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7007.19.90.000/KGM