มอก. 1222-2560   กระจกนิรภัยหลายชั้น (วันที่มีผลบังคับใช้ 5 เม.ย. 63)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้น (laminated safety glass)
          กระจกนิรภัยหลายชั้น (laminated safety glass) หมายถึงกระจกที่ประกอบด้วยกระจกตั้งแต่2 ชั้นขึ้นไปประกบกัน โดยมีวัสดุคั่นกลางระหว่างชั้น และยึดกระจกแต่ละชั้นให้ติดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน เมื่อกระจกแตกร้าวหรือรานวัสดุคั่นกลางดังกล่าวนี้จะยึดเศษหรือชิ้นกระจกไม่ให้หลุดออกมา
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1222-2560

ข้อความในฉลาก
1. ที่กระจกนิรภัยหลายชั้นทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
     1) สัญลักษณ์และความหนา
     2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่ภาชนะบรรจุกระจกนิรภัยหลายชั้น
     1) คำว่า “กระจกนิรภัยหลายชั้น”
     2) ประเภท ชนิด สัญลักษณ์และความหนา (มิลลิเมตร)
     3) ขนาด (กว้าง x ยาว) (มิลลิเมตร)
     4) จำนวน (แผ่น)
     5) มวลสุทธิของกระจกในภาชนะบรรจุ (กิโลกรัม)
     6) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     8) ประเทศที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1130
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7007.29.90.000/KGM