มอก. 1344-2560   กระจกโฟลตสีตัดแสง (วันที่มีผลบังคับใช้ 6 เม.ย. 63)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะกระจกโฟลตสีตัดแสงชั้นคุณภาพทั่วไปและชั้นคุณภาพพิเศษ
กระจกโฟลตสีตัดแสง (tinted float glass) หมายถึงผลิตภัณฑ์กระจกที่โปร่งใส (transparent) และมีสีทำจากการหลอมทรายแก้วส่วนผสมอื่นและออกไซด์ของโลหะที่ทำให้เกิดสีที่อุณหภูมิสูงกว่า 1 400 oC แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยกระบวนการที่เรียกว่าโฟลตโดยให้น้ำแก้วลอยบนดีบุกซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิประมาณ 800 oC

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 1344-2560

ข้อความในฉลาก
1. ที่กระจกโฟลตใสทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย
ชัดเจน
     1) สัญลักษณ์และความหนา
     2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
         กรณีมีความหนา ≤ 2 มม. ไม่ต้องติดเครื่องหมายและฉลาก
2. ที่ภาชนะบรรจุกระจกโฟลตสีตัดแสง
     1) คำว่า “กระจกโฟลตสีตัดแสง”
     2) ชั้นคุณภาพ สัญลักษณ์และความหนา (มิลลิเมตร)
     3) สี ค่าความส่องผ่านแสงช่วงมองเห็นได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนรังสีอาทิตย์
     4) ขนาด (กว้าง x ยาว) (มิลลิเมตร)
     5) จำนวน (แผ่น)
     6) มวลสุทธิของกระจกในภาชนะบรรจุ (กิโลกรัม)
     7) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     8) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     9) ประเทศที่ทำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1130
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7005.21.10.000/KGM
7005.21.90.001/KGM
7005.21.90.090/KGM
7005.29.10.000/KGM
7005.29.90.001/KGM
7005.29.90.090/KGM