มอก. 1231-2560   กระจกฉนวน (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 ก.ค. 64)
ขอบข่าย
         มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดเฉพาะกระจกฉนวน
         กระจกฉนวน (sealed insulating glass) หมายถึงกระจกตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปขนานกันแบบแบนเรียบมีวัสดุผนึกคั่นกลางระหว่างชั้นเพื่อกันอากาศเข้าออกรอบขอบกระจก นอกจากนี้อาจบรรจุอากาศแห้งความดันปกติและ/หรือก๊าซเฉื่อย เช่น อาร์กอน (argon) หรือคริปทอน (krypton) ให้อยู่ในช่องว่างระหว่างชั้นเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวนให้กับกระจก
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1231-2560

ข้อความในฉลาก
1. ที่กระจกฉนวนทุกแผ่นอย่าน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน
     1) สัญลักษณ์ และความหนารวม
     2) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. ที่ภาชนะบรรจุกระจกฉนวนทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้
เห็นได้ง่ายและชัดเจน
     1) คำว่า “กระจกฉนวน”
     2) ชั้นคุณภาพ สัญลักษณ์ และความหนารวม เป็นมิลลิเมตร
     3) ขนาด (ความกว้าง x ความยาว) เป็นมิลลิเมตร
     4) จำนวน เป็นแผ่น
     5) มวลสุทธิ เป็นกิโลกรัม
     6) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
     7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     8) ประเทศที่ทำ
3. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่าง ประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 1 กลุ่ม 3   โทร. 0 2430 6822 ต่อ 1130
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.2 (วัสดุก่อสร้าง)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1020
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
7008.00.00.000/KGM