มอก. 53-2548   ไม้ขีดไฟ (วันที่มีผลบังคับใช้ 14 พ.ย. 49)
ขอบข่าย
          มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมไม้ขีดไฟที่มีก้านไม้ขีดไฟบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมผิวสำหรับขีดและไม้ขีดไฟที่บรรจุเฉพาะก้านไม้ขีดไฟใช้ในการทำไม้ขีดไฟ ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมก้านไม้ขีดไฟที่ใช้ขีดกับผิวขรุขระแล้วทำให้เกิดไฟขึ้น
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ดูเพิ่มเติม มอก.53-2548

ข้อความในฉลาก
1. ในกรณีที่เป็นไม้ขีดไฟ ประเภทที่ 1
     1) ที่ภาชนะบรรจุไม้ขีดไฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น
         ได้ง่าย ชัดเจน
          1.1) จำนวนบรรจุ
          1.2) คำเตือน “ไม่ควรสูดดมควัน”
          1.3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     2) ที่ห่อหรือกล่องไม้ขีดไฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น
         ได้ง่าย ชัดเจน
          2.1) จำนวนบรรจุ
          2.2) จำนวนภาชนะบรรจุ
          2.3) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
     3) ที่หีบห่อไม้ขีดไฟทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย
         ชัดเจน
          3.1) จำนวนบรรจุ
          3.2) จำนวนภาชนะบรรจุ
          3.3) เครื่องหมายเตือนว่าเป็นวัสดุไวไฟ ดังแสดงในรูป โดยมีเปลวไฟสีดำบนพื้นกระดาษสีเหลืองเขียน
                 ข้อความว่า “วัสดุไวไฟ ห้ามเก็บไว้ในที่ร้อนจัดหรือที่มีกรดเข้มข้น” ไว้ที่ด้านใดด้านหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน
          3.4) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 3 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6824 ต่อ 1310
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.6 (โภคภัณฑ์ และอื่นๆ)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1060
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
3605.00.00.000/KGM